close
ویزای ایران
typedef
ای دی تلگرام ادمین
محل تبلیغات شمامحل تبلیغات شمامحل تبلیغات شمامحل تبلیغات شما

typedef

typedef راهی است برای تعریف برچسبهای جدید برای نوعهای داده است. هدف typedef ایجاد نوع جدیدی از انواع داده موجود است. به صورت کلی زير استفاده می شود:

typedef datatype label;

label برچسب جديدی است که به نوع داده datatype داده می شود و معمولا حروف اول آن بزرگ است تا از نوع های پیش ساخته تفکیک شود.

typedef می تواند با هر نوع داده ای بکار رود حتی نوع های پایه مثل int. البته توصیه می شود با نوع های پيچيده مانند آرایه یا ساختمان استفاده شود.


مثال. تغيير نام int به Integer.

typedef int Integer;
int i,j;
Integer min;

مثال. اعلان a و b از نوع آرايه صحيح.

typedef int MyArray[10];
MyArray a,b;

مثال. اعلان متغيرهای topleft و bottomright از نوع ساختمان. دقت کنيد با استفاده از typedef کلمه struct قبل از اسم متغير ديگر لازم نيست ذکر شود.

typedef struct {
   int x;
   int y;
} Coord;
Coord topleft, bottomright;