close
دانلود فیلم
join

Join

الحاق طبيعی (Natural Join) يک عملگر دوتائی است که به صورت زير نوشته می شود:

R S

نتيجه الحاق طبيعی رابطه ای است شامل کليه ترکيبات تاپل های R و S است که صفات خاصه مشترک آنها برابر است.

الحاق دو رابطه زير مجموعه ای از ضرب دکارتی است. نتيجه ضرب دکارتی بدون هيچ شرطی است و ممکن است اطلاع جديدی را ندهد. ولی عملگر الحاق با استفاده از کليد خارجی دو رابطه را با هم ترکيب کرده و با حذف سطرهائی از ضرب دکارتی اطلاع معنی داری را از ترکيب جداول می دهد.

دو رابطه که در الحاق شرکت می کنند بايد دارای صفت خاصه مشترکی باشند.

مثال. جدول Loan و Borrower که به ترتيب حاوی مشخصات وام ها و وام گيرنده ها هستند را درنبظر بگيريد.

مثال. در جدول Borrower کليد خارجی فيلد Loan_no است. الحاق جداول Loan و Borrower اسامی وام گيرنده ها و مقدار وام آنها را می دهد.

وقتی عمل الحاق روی دو رابطه انجام می شود بعضی داده ها از دست می روند. بعضی وقت ها اين داده ها اطلاعات مفيدی را دارند. الحاق خارجی (outer join) جداول را به نحوی ترکيب می کند که داده های مورد نظر در جدول نتيجه باقی بمانند.

بسته به اطلاعاتی که حفظ می شود سه نوع الحاق خارجی وجود دارد:

left outer join •
right outer join •
full outer join •

left outer join

نتيجه الحاق چپ مجموعه کليه تاپل های رابطه R و S است که صفات خاصه مشترک آنها يکسان است بعلاوه تاپل هايی در R که برای صفت خاصه مشترک همنظيری در S ندارد. برای اين تاپل ها در صفات خاصه ای که از S اضافه می شوند مقدار null قرارداده می شود.

الحاق چپ به صورت زير نوشته می شود:

R S

مثال. الحاق خارجی چپ دو جدول Loan و Borrower به صورت زير می شود:

Left outer join Example

الحاق چپ با استفاده ازالحاق طبيعی و اجتماع بدست می آيد:

R S = S (R S)

right outer join

الحاق راست مشابه الحاق چپ است با اين تفاوت که کليه مقادير رابطه سمت راست عملگر الحاق در نتيجه ظاهر می شود.

R S

مثال. الحاق خارجی راست دو جدول Loan و Borrower به صورت زير می شود:

الحاق چپ با استفاده ازالحاق طبيعی و اجتماع بدست می آيد:

R S = R (R S)

full outer join

الحاق خارجی کامل يا به طور خلاصه الحاق خارجی الحاق خارجی چپ و راست را با هم ترکيب می کند. نتيجه الحاق کامل خارجی مجموعه کليه ترکيبات تاپل های R و S است که صفات خاصه مشترک آنها برابر است بعلاوه تاپل هائی در S که در R نيستند و تاپلهای R که در S وجود ندارند.

الحاق خارجی دو رابطه R و S به صورت زير نوشته می شود:

R S

مثال. الحاق خارجی دو جدول Loan و Borrower به صورت زير می شود:

الحاق خارجی کامل با اجتماع الحاق چپ و الحاق راست بدست می آيد:

R S = (R S)(R S)
R S = R S (R S)

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید