معرفی SQL و دستورات عمومی آن
توسط SQL میتوان درون یک بانک اطلاعاتی پرس و جو کرده (Query) و نتیجه را برگرداند. بانک اطلاعاتی شامل آبجکتی به نام جدول (Table) میباشد.
رکوردها در بانکهای اطلاعات در جداول ذخیره میگردند.
جدول شامل سطر و ستون میباشند.