close
دانلود فیلم
نوع داده string

نوع داده string

برای ذخيره رشته ها غير از آرايه کاراکتری انتخاب های ديگری هم وجود دارد. ++C شیء string را برای متغير های رشته ای دارد که برای استفاده باید فایل هدر ضميمه شود. string متدها و خواص خود را دارد که می توانید استفاده کنید. خاصیت طول یکی از خواص string است.


مثال.

#include <iostream.h>
#include <string.h>
int main() {
   string stringA = "C++",
   string stringB = "Is Cool",
   cout << "Length of stringA = " << stringA.length() << endl;
   cout << "Length of stringB = " << stringB.length() << endl;
   return 0;
}


روش ديگر برای کارکردن با رشته ها استفاده از اشاره گرهاست. برای اين منظور کافی است فضائی در حافظه درنظر گرفته شده رشته ای که به null ختم می شود را در آن ذخيره کرد. اشاره گری به اولين کاراکتر اين رشته به عنوان شروع رشته مشابه وقتی که رشته درون آرايه ذخيره می شود کار می کند.


مثال. وقتی دستور زير اجرا می شود رشته جائی در حافظه ذخيره می شود و آدرس شروع آن در اشاره گر message قرار می گيرد.

char *message = "Great Caesar's Ghost!";

اعلان فوق مشابه تعريف زير است:

char message[] = "Great Caesar's Ghost!";


به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید