آموزش زبان با داستان انگلیسی
 
لینک دانلود جزوات درس نظریه زبانها و ماشین