close
دانلود فیلم
فضای اسمی std

فضای اسمی std

کليه کتابخانه های استاندارد ++C درون يک فضای اسمی قرارداده شده اند که std نام دارد. ممکن است راهنمای زير را در خيلی از برنامه ها مشاهده کنيد. اين خط بيان می کند که می خواهيد کليه عناصر درون فضای اسمی std در اختيار قرار بگيرد.

using namespace std;

بين فضای اسمی و نحوه ضميمه کردن فايل هدر ارتباط وجود دارد. اگر فايل هدر را به شکل include# <iostream.h> با پسوند .h ضميمه کنيد به معنی دو خط زير خواهد بود:

#include <iostream>
using namespace std;

اگر پسوند .h صريحا ذکر نشود راهنمای using را بايد اضافه کنيد.


مثال. استفاده از cout.

#include <iostream>
int main() {
   std::cout << "Hello ";
   using namespace std;
   cout << "World." << endl;
}

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید