close
دانلود فیلم
عیب

 

 

مونیتورهای کامپیوتر در واقع از نمونه‌های قدیمی و منسوخ شده پایانه رادیو تله تلیپ منتج شده و جای آنها را گرفته اند. نمایشگرهای اولیه که فقط می توانستند متن را به صورت تک رنگ نشان دهند امروزه به مونیتورهای پیشرفته ای تبدیل شده اند که می توانند تصاویر بلادرنگ زنده ای با تفکیک پذیری بالا و تعداد رنگهای بی سابقه را نشان دهند. رشد انفجاری کامپیوتر های قابل حمل نیاز به کسب اطلاعات در مورد عملکرد و تعمیر نمایشگر های تک رنگ و رنگی و کریستال مایع LCD مسطح را تشدید کرده است.

ادامه مطلب...

 

با اجرای برنامه علامت آمادگی ( _ ) ظاهر می شود. کليه فرامين Debug در مقابل اين علامت بايد وارد شود. دستورات Debug همگی شامل يک حرف و تعدادی پارامتر هستند.

اگر خطائی در گرامر دستور وجود داشته باشد Debug دستور و محل خطا را نمايش می دهد. هنگام وارد کردن دستورات می توانيد از ترکيب حروف بزرگ و کوچک استفاده کنيد.

کليه فرامين Debug با کليد کنترل Control+C خنثی می شوند.

فرامين در جدول زير ليست شده است:

دستورعملشرحمثال
A [address]Assembleوارد کردن دستورات اسمبلیA CS:0100
C range addressCompareمقايسه بخشی ازحافظه با بخش ديگرC 100 L 100 300
D [range]Dumpنمايش محتويات حافظه D cs:100 110
E address [list]Enterتغيير محتويات حافظهE 100 EB
F range listFillپرکردن آدرس داده شده با مقادير معينF 04BA:100 L 100 42
G [=address [address…]]Goاجرای برنامه موجود در حافظهG cs:7550
H value valueHexحاصل جمع و تفريق دو عدد هگزH 19F 10A
I valueInputخواندن يک بايت از پورت مشخص شدهI 2F8
L [address [drive:record record]]Loadبار کردن يک فايل در حافظهL 04BA:100
M range addressMoveانتقال يک بلاک حافظهM CS:100 110 CS:500
N filename [filename]Nameتنظيم نام فايلN file1.exe
O value byteOutputارسال يک بايت به پورت خرجیO 2F8 4F
QQuitخروج از محيط DebugQ
R [register-name]Registerنمايش و تغيير محتويات ثبات هاR AX
S range listSearchجستجوی حافظهS 0FE4:100 110 41
T [=address] [value]Traceاجرای خط به خط دستورات اسمبلیT=011A:0100 1
U [range]Unassembleنمايش دستورات اسمبلیU 04BA:100 L 10
W [address [drive:record record]]Writeنوشتن فايل روی ديسکW CS:100 1 37 2B
? نمايش ليست کليه فرامين Debug?

مثال. برای ذخيره برنامه موجود در حافظه روی ديسک نام فايل و اندازه آن بايد به صورت زير مشخص شود:

_N filename.Com
_R BX:CX
_W

مثال. دستور r محتويات ثبات های CPU و دستورالعمل بعدی که بايد اجرا شود را نمايش می دهد.

در نمايش محتويات ثبات ها وضعيت فلگ ها با کدهای زير مشخص می شوند:
FlagSetClear
OverflowOVNV
DirectionDN(Decrement)UP(Increment)
InterruptEI(Enabled)DI(Disabled)
SignNG(Negative)PL(Plus)
ZeroZRNZ
Auxiliary CarryACNA
ParityPE(Even)PO(Odd)
CarryCYNC
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید