close
دانلود فیلم
حذف از پایگاه داده sql در دلفی

اگر شما یک DBGrid دارید . که اطلاعات مربوط به جدولتان در آن نمایش داده می شود .

کافی است بعد از انتخاب سطر مورد نظر در رویداد کلیک دکمه کد زیر را بنویسید.

adotable1.delete;

اگر می خواهید پیغامی مبنی  بر اطمینان شما نسبت به حذف سطر مورد نظر بدهد از کد زیر استفاده کنید

     a:=  messagedlg('are you sure to delete ?',wtwarning,[mbyes,mbno],0);
           If a=6 then
                ADOTable1.Delete;

البته باید در قسمت تعریف متغیر  یک متغیر با نوع integer تعریف کنید که  a متغیر تعریف شده من است

مقدار برگشتی messagedlg به صورت زیر است  .

ok=1 , cancle=2 , abort=3 , retry=4 , ignore=5 , yes=6 , no=7

 

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید