close
ویزای ایران
جزوه الکترونیک صنعتی۱ از مهدی پزشکیان
آموزش زبان با داستان انگلیسی
جزوه الکترونیک صنعتی۱ از مهدی پزشکیان

جزوه الکترونیک صنعتی۱ ازمهدی پزشکیان
سرفصلها:
دیودها،تریستورها و ترانزیستورهای قدرت۲
فصل دوم: کموتاسیون مدارهای تریستوری۲۸
فصل سوم: یکسوکننده های کنترل شده۳۴
چاپرهای DC
درایوهای DC
حفاظت قطعات

ادامه مطلب...