close
دانلود فیلم
تمامی توابع

هدف : از این تابع برای نوشتن متن مورد نظر بدون استفاده از Label بر روی زمینه فرم استفاده می شود .

فراخو انی در دلفی : این تابع در Unit - Windows در دلفی تعریف شده است.

مثال درادامه مطلب

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید