close
تبلیغات در اینترنت
مباحث پیشرفته Direct3D - بخش دوم
ای دی تلگرام ادمین
محل تبلیغات شمامحل تبلیغات شمامحل تبلیغات شمامحل تبلیغات شما

در این درس در مورد روشهای ساخت انیمیشن در Direct3D صحبت خواهیم کرد . انیمیشن در فضای سه بعدی در حالتهای مختلفی می تواند ایجاد شود که بسته به engine گرافیکی شما و ابزارهایی که ایجاد کرده اید ، دارد . سه روش اصلی ساخت انیمیشن وجود دارد که عبارتند از :

Tween سازی دستی / درون یابی خطی ( manual tweening/linear interpolation )
درون بابی برداری ( vector interpolation )
درون یابی بر اساس فریم کلیدی ( keyframe interpolation )1 – روش اول یکی از ساده ترین راههای ساخت انیمیشن است . این روش در زمانیکه با مدلهای پیچیده سر و کار دارید مناسب نیست – و یا مدلهایی با تعداد زیادی vertex – این روش نوعی tween کردن است که از مزیت index buffer ها استفاده می کند .
درون یابی ، چگونگی تغییرات شیی در طول یک زمان مشخص می باشد . در درسهای قبلی شما درون یابی رنگ را روی یک شی دیدید که در آن یک رنگ بطور ملایم به رنگ دیگری تبدیل می شد ( fadeشدن ) . درون یابی خطی نیز مشابه آن است . برای درون یابی خطی از موقعیت A به موقعیت B از فرمول زیر استفاده می شود :

(B*V)+A*(1-V )

که A و B مختصاتهای مبدا و مقصد هستند و V ضریب درون یابی است که عددی بین صفر و یک می باشد . این فرمول مختصات نقطه tween را در هر لحظه مشخص می کند .
همانطور که می بینید بکار بردن این فرمول برای یک شی با تعداد زیادی vertex بسیار وقت گیر بوده و fram rate را پایین می آورد .

تابع زیر دو vertex و یک مقدار ضریب درون یابی را می گیرد تا نقطه tween را محاسبه کند :

Private Function TweenVertices(Source As LITVERTEX, Dest As LITVERTEX, TweenAmount As Single) As LITVERTEX
TweenVertices.X = (Dest.X * TweenAmount) + Source.X * (1# - TweenAmount)x
TweenVertices.Y = (Dest.Y * TweenAmount) + Source.Y * (1# - TweenAmount)x
TweenVertices.Z = (Dest.Z * TweenAmount) + Source.Z * (1# - TweenAmount)x
TweenVertices.color = Source.color
End Function

اگر شما از vertex های UNLIT استفاده کنید – vertex هایی با بردار نرمال – در اینصورت باید کد فوق را تغییر دهید و باید tween را از نرمال مبدا به نرمال مقصد نیز انجام دهید .
همانطور که می بینید رنگ tween vertex نیز تنظیم شده است . در یک تابع tweening مناسبتر می توانید رنگها ، مختصات بافت و مقادیر specular را نیز tween کنید .
محدودیتی که این روش دارد اینست که خطی است و برای مدل کردن حرکتهای غیر خطی درست کار نمی کند .
حال می خواهیم از تابع tween استفاده کنیم تا یک مکعب را در یک انیمیشن به یک هرم تبدیل کنیم . ابتدا سه شی را بصورت زیر تعریف می کنیم :
در ابتدای انیمیشن ، شی current cube همان source cube است’

CubeVertices(0) = CreateLitVertex(-1, -1, -1, &HFF0000, 0, 0, 0)x
CubeVertices(1) = CreateLitVertex(-1, 1, -1, &HFF00&, 0, 0, 0)x
CubeVertices(2) = CreateLitVertex(1, -1, -1, &HFF&, 0, 0, 0)x
CubeVertices(3) = CreateLitVertex(1, 1, -1, &HFF00FF, 0, 0, 0)x
CubeVertices(4) = CreateLitVertex(-1, -1, 1, &HFFFF00, 0, 0, 0)x
CubeVertices(5) = CreateLitVertex(-1, 1, 1, &HFFFF, 0, 0, 0)x
CubeVertices(6) = CreateLitVertex(1, -1, 1, &HFFCC00, 0, 0, 0)x
CubeVertices(7) = CreateLitVertex(1, 1, 1, &HFFFFFF, 0, 0, 0)x

مکعب اولیه’

CubeVerticesSource(0) = CreateLitVertex(-1, -1, -1, &HFF0000, 0, 0, 0)x
CubeVerticesSource(1) = CreateLitVertex(-1, 1, -1, &HFF00&, 0, 0, 0)x
CubeVerticesSource(2) = CreateLitVertex(1, -1, -1, &HFF&, 0, 0, 0)x
CubeVerticesSource(3) = CreateLitVertex(1, 1, -1, &HFF00FF, 0, 0, 0)x
CubeVerticesSource(4) = CreateLitVertex(-1, -1, 1, &HFFFF00, 0, 0, 0)x
CubeVerticesSource(5) = CreateLitVertex(-1, 1, 1, &HFFFF, 0, 0, 0)x
CubeVerticesSource(6) = CreateLitVertex(1, -1, 1, &HFFCC00, 0, 0, 0)x
CubeVerticesSource(7) = CreateLitVertex(1, 1, 1, &HFFFFFF, 0, 0, 0)x

هرم مقصد’

CubeVerticesDest(0) = CreateLitVertex(-1, -1, -1, &HFF0000, 0, 0, 0)x
CubeVerticesDest(1) = CreateLitVertex(-0.1, 1, -0.1, &HFF00&, 0, 0, 0)x
CubeVerticesDest(2) = CreateLitVertex(1, -1, -1, &HFF&, 0, 0, 0)x
CubeVerticesDest(3) = CreateLitVertex(0.1, 1, -0.1, &HFF00FF, 0, 0, 0)x
CubeVerticesDest(4) = CreateLitVertex(-1, -1, 1, &HFFFF00, 0, 0, 0)x
CubeVerticesDest(5) = CreateLitVertex(-0.1, 1, 0.1, &HFFFF, 0, 0, 0)x
CubeVerticesDest(6) = CreateLitVertex(1, -1, 1, &HFFCC00, 0, 0, 0)x
CubeVerticesDest(7) = CreateLitVertex(0.1, 1, 0.1, &HFFFFFF, 0, 0, 0)x

حال باید در یک حلقه با استفاده از تابع twen پیکسلهای CubeVertices را update کنیم :

Private Sub UpdateAnimation()x
Dim I As Integer

به روز کردن پارامترهای زمان و جهت'

If AnimTweenDir = True Then
AnimTweenFactor = AnimTweenFactor + (((GetTickCount() - LastTimeTweened) / 1000)*1# )
LastTimeTweened = GetTickCount
If AnimTweenFactor >= 1# Then
AnimTweenFactor = 1#
AnimTweenDir = False
End If
Else
AnimTweenFactor = AnimTweenFactor - (((GetTickCount() - LastTimeTweened) / 1000)*1# )
LastTimeTweened = GetTickCount
If AnimTweenFactor <= 0# Then
AnimTweenFactor = 0#
AnimTweenDir = True
End If
End If

به روز کردن اطلاعات vertex ها '

For I = 0 To 7
CubeVertices(I) = TweenVertices(CubeVerticesSource(I), CubeVerticesDest(I), AnimTweenFactor)x
Next I

به روز کردن بافر vertex

If D3DVertexBuffer8SetData(VBuffer, 0, Len(CubeVertices(0)) * 8, 0, CubeVertices(0)) = D3DERR_INVALIDCALL Then GoTo Error :
Exit Sub
Error :
Debug.Print “Error occured whilst updating the animation…”x
End Sub

زمان پایه انیمیشن توسط عبارت زیر تنظیم می شود :

(((GetTickCount() - LastTimeTweened) / 1000) * 1# )

همانطور که می دانید دو نوع انیمیشن وجود دارد : انیمیشن بر مبنای frame و انیمیشن بر مبنای زمان . در انیمیشن بر مبنای frame شماره فریم با یک مقدار ثابت در زمان افزایش می یابد اما اگر اینکار باعث می شود کیفیت انیمیشن در کامپیوترهای با سرعت متفاوت تغییر کند . بنابراین انیمیشن را بر مبنای زمان تولید کرده ایم . انیمیشن های بر مبنای زمان بجای " 1 فریم در هر سیکل " ، " 30 فریم در هر ثانیه " هستند .

2 – روش دوم از توابع کتابخانه D3DX برای انجام عمل tweening استفاده می کند و بنابراین بهبودی در سرعت انیمیشن نسبت به روش بالا حاصل می شود . با استفاده از کتابخانه D3DX می توانیم عمل درون یابی خطی را برای تمام اجزا اصلی یک vertex انجام دهیم . لیست زیر توابعی را برای اینکار نشان می دهد :

تابع D3DXVec3Lerp : انجام درون یابی برای موقعیت و نرمال :

D3DXVec3Lerp( VOut as D3DVECTOR, V1 as D3DVECTOR, V2 as D3DVECTOR, S as Single)x
VOut = The result of the interpolation
V1 = The source coordinates
V2 = The destination coordinates
S = The interpolation amount - between, but not limited to, 0.0 - 1.0 scale; where 0 is the source and 1 is the destination

تابع D3DXColorLerp : انجام درون یابی برای رنگهای vertex :

D3DXColorLerp( COut as D3DCOLORVALUE, C1 as D3DCOLORVALUE, C2 as D3DCOLORVALUE, S as Single)x
COut = The resulting colour
C1 = The source colour
C2 = The destination colour
S = The interpolant ,
on a 0.0 to 1.0 scale

تابع D3DXVec2Lerp : انجام درون یابی برای مختصاتهای دوبعدی :

VOut = The result of this interpolation
V1 = The source coordinates
V2 = The destination coordinates
S = The interpolant on a 0.0 to 1.0 scale

تابع D3DXVec3Hermite : تولید یک مسیر منحنی که از دو نقطه کنترل عبور می کند :

D3DXVec3Hermite( VOut as D3DVECTOR, V1 as D3DVECTOR, T1 as D3DVECTOR, V2 as D3DVECTOR, T2 as D3DVECTOR, S as Single)x
VOut = The Result
V1 = The Source Coordinate
T1 = The Tangent at the Source coordinate, this is the direction and speed the line will leave the source point .
V2 = The Destination Coordinate
T2 = The Tangent at the Destination coordinate, this is the direction and speed the line will enter the destination point .
S = The Interpolant Value

برای اینکه بتوانیم از کتابخانه D3DX استفاده کنیم باید توصیف vertex هایمان را تغییر دهیم و بایستی یکسری مقادیر ARGB اضافی را به ساختار vertex اضافه کنیم :

Private Type LITVERTEX
X As Single
Y As Single
Z As Single
color As Long
specular As Long
tu As Single
tv As Single
ColorEx As D3DCOLORVALUE
End Type

حال تابع tween را بصورت زیر می نویسیم :

Private Function TweenVertices(Source As LITVERTEX, Dest As LITVERTEX, TweenAmount As Single) As LITVERTEX
Dim vResult As D3DVECTOR
Dim vResult2 As D3DVECTOR2

Tween کردن موقعیت vertex ها ‘

D3DXVec3Lerp vResult, MakeVector(Source.X, Source.Y, Source.Z), MakeVector(Dest.X, Dest.Y, Dest.Z), TweenAmount
TweenVertices.X = vResult.X
TweenVertices.Y = vResult.Y
TweenVertices.Z = vResult.Z

Tween کردن اطلاعات texture

D3DXVec2Lerp vResult2, MakeVector2D(Source.tu, Source.tv), MakeVector2D(Dest.tu, Dest.tv), TweenAmount
TweenVertices.tu = vResult2.X
TweenVertices.tv = vResult2.Y

Tween کردن اطلاعات رنگ ‘

D3DXColorLerp TweenVertices.ColorEx, Source.ColorEx, Dest.ColorEx, TweenAmount
With TweenVertices.ColorEx
TweenVertices.color = RGB(.B * 255, .G * 255, .R * 255)x
End With
End Function

نکته ای که باید به آن توجه کنید اینست که در تابع فوق برای اشاره به vertex ، یک بردار ساخته شده است ( توسط تابع MakeVector ) .

3 – روش سوم پر استفاده ترین روش انیمیشن سازی است . اگر شما انیمیشن های پیچیده با تعداد زیادی شی در آن داشته باشید و اگر بخواهید تغییرات اشیا را در هر فریم ذخیره کنید ، به حجم بالایی از منابع ذخیره سازی نیاز است . بجای آن ما با استفاده از یکسری فریم کلیدی ، فریمهای میانی را پیش بینی می کنیم .
برای انجام درون یابی فریم کلیدی ، بایستی مقدار vertex را در هر فریم کلیدی بدانیم و نیز بدانیم هر فریم کلیدی در چه زمانی ظاهر می شود . بنابراین باید برای هر انیمیشن چند فایل را بعنوان فریم کلیدی ذخیره کنیم .
در این درس ما داده های کلیدی انیمیشن را از یکسری فایل load می کنیم بنابراین تمام ثابتهای زمان keyframe درون برنامه قرار داده می شود ( شما می توانید خودتان یک ماژول بنویسید که انیمیشن های عمومی تر را نیز مدیریت کند . این ماژول باید قادر باشد که یک فرمت استاندارد فایل را import کند ، اشیا و texture های مربوطه را load نماید و سپس خودش ساخت انیمیشن را بطور اتوماتیک انجام دهد و برنامه اصلی فقط روتین render و یا update را فراخوانی کند ) . پس از جمع آوری اطلاعات فریم های کلیدی ، باید در هر زمان محاسبه کنیم که چه مدتی از شروع انیمیشن گذشته است و بنابراین انیمیشن در چه موقعیتی قرار دارد . سپس محاسبه می کنیم که فریم کلیدی قبلی و فریم کلیدی بعدی چیست همچنین حساب می کنیم در چه فاصله زمانی از ایندو قرار داریم . سرانجام یک درون یابی نرمال را انجام می دهیم تا اطلاعات فریم جاری بدست آید و این اطلاعات را درون یک شی Mesh می گذاریم و آنرا رندر می کنیم .برچسب ها
لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری
تکامل زبانهای برنامه نویسیخودآموز برنامه نویسی در 10 سال - قسمت دومخودآموز برنامه نویسی در 10 سال - بخش اولآشنایی با پدر برنامه نویسی تاریخ، آدا لاولیسیک جا بنویسید؛ همه جا اجرا کنید!الگوریتم های مسیر یابیراهنمای نگارش رزومه برای برنامه نویسانآشنایی با ساختار پلتفرمبرنامه نویسان چگونه پول دربیاورند20 پروژه تحقیقاتی کامپیوتریمباحث پيشرفته Direct3D - بخش سوممباحث پیشرفته Direct3D - بخش اولابزارهای مهندسی نرم افزارتاریخچه ی پیدایش زبان های برنامه نویسی شی گرا
 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی