close
تبلیغات در اینترنت
آموزش ColdFusion - آشنایی با انواع آرایه ها

آرايه ها نيز مانند ليست ها، براي ذخيره سازي مقادير متعدد، تحت يک نام مي باشند. اما، برخلاف ليست ها، اين ذخيره سازي در قسمت ها جدا از هم انجام مي گيرد و مانند ليست ها تمام مقادير در يک رشته اي از مقادير جدا شده به وسيله ي حرف جدا کننده ذخيره نمي گردند.

ليست ها داده هاي ساده مي باشند، چون فقط يک رشته مي باشند، در حالي که آرايه ها داده هاي پيچيده مي باشند، چون متشکل از چندين قسمت قابل آدرس دهي مي باشند و داراي چنيدن مقدار مختلف مي باشند.



ايجاد يک آرايه
برخلاف ليست، که يک رشته ساده مي باشد، آرايه ها نوع داده ي پيچيده اي مي باشند که توسط تابع ArrayNew() ايجاد مي گردند. مانند مثال زير : <cfset myArray = ArrayNew(1) >

تکه کد بالا، يک آرايه ي يک بعدي ايجاد مي کند و آن را به ArrayNew تخصيص مي دهد. يک آرايه مي تواند تا 3 بعد داشته باشد.

ارجاع به عضوي از يک آرايه
براي دسترسي به عضوي از آرايه، مانند مثال زير عمل مي کنيم :

<cfoutput>#MyArray[2]#</cfoutput>

مثال بالا مقدار عنصر دوم آرايه را چاپ مي کند. بر خلاف اکثر زبان هاي برنامه نويسي، انديس آرايه در کلدفيوژن از يک شروع مي شود.

افزودن عنصري به آرايه
براي افزودن عنصري به آرايه از ArrayAppend() به شکل زير استفاده مي کنيم :

<cfset myArray = ArrayNew(1)>
<cfset ArrayAppend(myArray,”apple”)>

به تفاوت ArrayAppend و ListAppend توجه کنيد :

<cfset myList = ListAppend(myList, “apple”)>
<cfset ArrayAppend(myArray,”apple”)>

ListAppend مقدار ليست اصلي را تغيير نمي دهد، بلکه يک ليست جديد با يک مقدار جديد افزوده شده به انتهاي آن ايجاد مي کند. اما ArrayAppend تغييرات را روي آرايه ي اصلي اعمال مي کند، و مقدار بازگشتي آن در صورت موفقيت تابع true مي باشد و در غير اين صورت false مي باشد. بنابراين شما حتي نياز نداريد که مقدار بازگشتي را ذخيره کنيد.

همچنين براي افزودن عنصري به ابتداي يک آرايه از تابع ArrayPrepend مانند مثال زير استفاده مي کنيم :

<cfset ArrayPrepend(myArray,”lemon”)>

شما همچنين مي توانيد عنصري را ميان عناصر موجود اضافه کنيد . مثلا فرض کنيد آرايه ي ما داراي عناصر زير باشد :

1 :  peach
2 :  apple

شما مي توانيد عنصري را ميان عناصر اول و دوم اضافه کنيد . بدين منظور از تابع ArrayInsertAt به صورت زير استفاده مي کنيم :

<cfset ArrayInsertAt(myArray,2,”lemon”)>

پس از اجراي کد بالا آرايه ي ما داراي عناصر زير خواهد بود :

1 : peach
2 : lemon
3 : apple

شما همچنين مي توانيد يک عنصر براي آرايه بوسيله عمل تخصيص ايجاد کنيد. مثلا، براي آرايه ي بالا، کد زير را اجرا مي کنيم :

<cfset myArray[4]=”blueberry”>

حال، آرايه ي ما داراي چهار عنصر زير مي باشد :

1 : peach
2 : lemon
3 : apple
4 : blueberry

شما همچنين مي توانيد از مقدار دهي به برخي از عناصر صرف نظر کنيد :

<cfset myArray[6]=”pomegranate”>

پس از اجراي کد بالا آرايه ما به صورت زير مي باشد :

1 : peach
2 : lemon
3 : apple
4 : blueberry
5 : هيچ عنصري با انديس پنج وجود ندارد
6 : pomegranate

به آرايه ي بالا توجه کنيد، هيچ عنصري با انديس 5 وجود ندارد و اين به اين معني نيست که آرايه ي پنجم داراي مقدار خالي مي باشد، فقط، هيچ عنصري با انديس 5 وجود ندارد.

حذف عنصري از يک آرايه
براي حذف عنصري از آرايه مي توانيد از تابع ArrayDeleteAt به صورت زير استفاده کنيد :

<cfset ArrayDeleteAt(myArray,2)>

تابع بالا عنصر دوم از آرايه را حذف مي کند.

براي پاک کردن کل آرايه ، يعني حذف تمام عناصر از تابع ArrayClear مانند زير استفاده مي کنيم :

<cfset ArrayClear(myArray)>

 

بدست آوردن اطلاعاتي در رابطه با آرايه :
براي تست کردن اينکه آيا هيچ عنصري در آرايه موجود مي باشد يا نه ، از تابع ArrayIsEmpty به صورت زير استفاده مي کنيم :

<cfif ArrayIsEmpty(myArray)>
            This Array is empty.
<cfelse>
            This Array has some elements.
</cfif>

براي بدست آوردن تعداد عناصر يک آرايه از تابع ArrayLen بصورت زير استفاده مي کنيم :

<cfset numElements = ArrayLen(myArray) >

ArrayLen عناصر تعريف نشده را نيز حساب مي کند.

 

پيدا کردن عنصري در آرايه :
براي پيدا کردن عناصر در يک ليست دو تابع ListFind و ListFindnocase وجود داشتند، ولي هيچ تابعي براي جستجو بر روي آرايه ها وجود ندارد. بنابراين، براي جستجو در يک آرايه، بايد از cfloop مانند مثال زير استفاده کرد :

<cfloop from=”1” to=”#ArrayLen(myArray)#” index=”I”>
            <cfif myArray[I] EQ “apple”>
                        <cfbreak>
            </cfif>
</cfloop>

پس از اجراي کد بالا، I داراي انديس عنصر داراي مقدار apple مي باشد.

برخي توابع رياضي براي آرايه ها :
تابع ArrayMin براي پيدا کردن کمترين مقدار موجود در آرايه به کار مي رود.
تابع ArrayMax براي پيدا کردن بيشترين مقدار موجود در آرايه به کار مي رود.
تابع ArraySum براي پيدا کردن مجموع مقادير موجود در آرايه به کار مي رود.
تابع ArrayAvg براي پيدا کردن ميانگين مقادير موجود در آرايه به کار مي رود.

به عنوان مثال، به تکه کد زير توجه کنيد :

<cfset NumericArray=ArrayNew(1)>
<cfset NumericArray[1]=10>
<cfset NumericArray[2]=12>
<cfset NumericArray[3]=11>
<cfset NumericArray[4]=20>
<cfset NumericArray[5]=10>

<cfset Minimum=ArrayMin(NumericArray)>
<cfset Maximum=ArrayMax(NumericArray)>
<cfset Sum=ArraySum(NumericArray)>
<cfset Avg=ArraySum(NumericArray)>

 

تعويض جاي عناصر يک آرايه :
فرض کنيد عناصر آرايه ي ما به صورت زير باشند :

1 : peach
2 : lemon
3 : apple
4 : blueberry

براي تعويض جاي عنصر اول و عنصر سوم ، از تابع ArraySwap به صورت زير استفاده مي کنيم :

<cfset ArraySwap(myArray,1,3)>

حال عناصر آرايه ي ما به صورت زير مي باشند :

1 : apple
2 : lemon
3 : peach
4 : blueberry

 

مرتب سازي عناصر يک آرايه :
همانند ليست ها، شما مي توانيد عناصر يک آرايه را به راحتي مرتب کنيد :

<cfset ArraySort(myArray,”text”,”asc”>

پس از اينکه کد بالا اجرا شد، آرايه داراي عناصر به ترتيب زير مي باشد :

1 : apple
2 : blueberry
3 : lemon
4 : peach

اگر عنصر تعريف نشده اي در آرايه موجود باشد، و شما بخواهيد آرايه را مرتب کنيد، کلدفيوژن يک خطا ايجاد مي کند.

همانند براي ListSort() ، دومين پارامتر تابع ArraySort ، نوع مرتب سازي که مي خواهيد انجام دهيد را مشخص مي کند :

Numeric : آرايه را به صورت عددي مرتب سازي مي کند. اگر عنصري از آرايه نتواند به يک عدد تبديل شود، يک خطا رخ مي دهد.
 Text : آرايه را به صورت الفبايي مرتب سازي مي کند، و حساس به بزرگي و کوچکي حروف مي باشد.
 Textnocase : آرايه را به صورت الفبايي مرتب سازي مي کند، و حساس به بزرگي و کوچکي حروف نمي باشد.

سومين پارامتر تابع ArraySort() مي تواند “asc ” و يا “desc " باشد. بستگي دارد به اينکه شما مي خواهيد آرايه را به صورت از کوچک به بزرگ مرتب کنيد و يا از بزرگ به کوچک مرتب کنيد.

 

تغيير اندازه ي يک آرايه :
هر وقت که شما يک عنصر را به آرايه اضافه مي کنيد، مقداري حافظه از سرور کلدفيوژن براي آن عنصر تخصيص مي دهيد. اگر مقدار حافظه ي کافي در محل جاري آرايه موجود نباشد، کلدفيوژن مجبور است که تمام آرايه را يک جا به محل حافظه ي ديگري انتقال دهد. اگر تعداد زيادي عنصر در آرايه موجود باشد، اين عمليات از CPU و حافظه بيهوده استفاده مي کند.

به خاطر بهنيه سازي، اگر تعداد عناصر يک آرايه را از اول مي دانيد، مي توانيد قبل از شروع به افزودن عناصر به آرايه بوسيله ي تابع ArrayResize حافظه مورد نياز را از قبل اختصاص دهيد. مانند مثال زير :

<cfset ArrayResize(myArray, 500)>

براي بدست آوردن حداکثر بهينه سازي، از تابع ArrayResize بلافاصله بعد از استفاده از ArrayNew استفاده کنيد.

 

تبديل بين آرايه ها و ليست ها 
براي تبديل يک آرايه ي موجود به يک ليست جديد، از تابع ArrayToList به صورت زير استفاده مي کنيم :

<cfset NewList = ArrayToList(myArray)>

براي تبديل يک ليست موجود به يک آرايه ي جديد، از تابع ListToArray به صورت زير استفاده مي کنيم :

<cfset NewArray = ListToArray(myList)>


لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری
 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید