آموزش زبان با داستان انگلیسی

دانلود پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

تعداد صفحات : 177

چکیده:

برای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشند. بیشر مدل های ارائه شده در سطح ملی بوده و به اندازه کافی متغیرهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، در سطح سازمانی را مورد بررسی قرار نداده اند. آن تحقیقاتی هم که در سطح سازمانی انجام شده بیشتر، آمادگی شرکت ها و سازمان ها را برای تجارت الکترونیک مورد ارزیابی قرار داده اند و بیشتر کلی بوده. اما تاکنون مدلی بومی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان خدماتی طراحی نشده است.

در این تحقیق با استفاده از روش رویش نظریه ها، با استفاده از نمونه برداری تئوریک و با بکارگیری نرم افزار Atlas ti، شاخص ها و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی (مورد مطالعاتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور طراحی شده است. سپس با استفاده از نظرسنجی 10 نفر از خبرگان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن معیار های مدل مشخص شده است. در نهایت آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بر اساس مدل بدست آمده و اوزان حاصله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در بعد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت در حوزه های «استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات» و «زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » بیشتر از حد متوسط بوده و در حوزه های «شبکه ارائه خدمت » و « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » کمتر از حد متوسط بوده. در بعد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف در حوزه های «پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » و « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » بیشتر از حد متوسط بوده و در حوزه «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی » نزدیک حد متوسط می باشد.

 

فهرست :

فصل اول

1-1- مقدمه

1-2- تعریف مساله

1-3- اهمیت موضوع

1-4- سوالات تحقیق 

1-5- هدف تحقیق

1-6- روش تحقیق

1-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعات

1-6-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها

1-7- مراحل تحقیق 

1-8- چارچوب کلی پایان نامه

1-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق 

فصل دوم

مقدمه

2-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگی الکترونیکی»

2-1-1- ضرورت توجه به آمادگی الکترونیکی

2-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکی 

2-1-3- اهداف آمادگی الکترونیکی  

2-2- بخش دوم- تشریح مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی

2-2-1- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی

2-2-1-1- راهنمای Readiness CSPP برای زندگی در یک دنیای شبکه‌ای

2-2-1-2- CID Readiness برای جهان شبکه‌ای(راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه)

2-2-1-3- ارزیابی APEC E-Commerce Readiness 

2-2-1-4- اندازه‌گیری موقعیت جهانی آمادگی الکترونیکی توسط شرکت بین‌المللیMcConnell

2-2-1-5- پروژه جهانی انتشار اینترنت Mosaic 

2-2-1-6- ارزیابی بین‌المللی WITSA از تجارت الکترونیک

2-2-1-7- تبدیل‌های فضای مجازی و فرا صنعتی Crenshaw & Robinson 

2-2-1-8- CIDCM   

2-2-1-9- WB  

2-2-2- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها

2-2-2-1- مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM

2-2-2-2- مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده

2-2-2-3- مدل KPMG  

2-2-2-4- مدل P3I3 

2-2-3- معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران

2-3- بخش سوم : معرفی سازمان خدماتی

2-4- نتیجه گیری

2-4-1- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح ملی

2-4-2- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح سازمای

2-5- خلاء مطالعاتی

فصل سوم

3-1- مقدمه

3-2- مرحله اول – روش تئوری‌سازی داده ‌بنیاد

3-2-1- علت انتخاب روش

3-2-2- رویش نظریه :

3-2-3- نمونه گیری در پژوهشهای کیفی

3-2-4- روشهای نمونه گیری برای جمع آوری داده های کیفی(نمونه گیری غیر احتمالی)

3-2-4-1- نمونه برداری تئوریک

3-2-4-2- نمونه برداری گلوله برفی

3-2-5- انتخاب اسناد و مدارک

3-2-6- فرآیند تحلیل داده ها

3-2-6-1- مقایسه مداوم و یادادشت برداری

3-2-6-2- کد گذاری باز

3-2-6-3- کد گذاری محوری

3-3- مرحله دوم : تعیین وزن معیار های با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

3-3-1- مقدمه

3-3-2- تحلیل سلسله مراتبی

3-3-3- الگوریتم AHP  

3-4- مرحله سوم : چگونگی سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

3-4-1- جامعه آماری

3-4-2- حجم نمونه و روش اندازه گیری 

3-4-3- گرد آوری داده ها

3-4-3-1- مهمترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات

3-4-3-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه

3-4-3-3- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون شاپیرو)

3-4-4- انتخاب روش آماری

فصل چهارم

4-1- مقدمه

4-2- یافته های مرحله ی اول پژوهش

4-2-1- انتخاب مستندات  

4-2-2- تحلیل داده ها

4-2-3- فن یادداشت برداری

4-2-4- کد گذاری باز

4-2-5- گسترش مفاهیم 

4-2-6- کد گذاری محوری  

4-2-7- تحلیل داده ها – طبقه ها

4-2-7-1- طبقه کلان اول: آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت

4-2-7-2- طبقه کلان دوم : آمادگی الکترونیکی جامعه هدف

4-3- یافته های مرحله دوم پژوهش

4-3-1- تحلیل پرسشنامه ها

4-3-1-1- رتبه بندی معیارها

4-3-1-2- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس « آمادگی الکترونیکی جامعه هدف »

4-3-1-3- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « بعد آمادگی سازمان ارئه دهنده خدمت »

4-3-1-4- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات »

4-3-1-5- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « شبکه ارائه خدمت »

4-3-1-6- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات »

4-3-1-7- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » 

4-3-1-8- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی»

4-3-1-9- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف »

4-3-1-10- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف »

4-3-1-11- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی »

4-4- یافته های مرحله سوم پژوهش 

4-4-1- تحلیل توصیفی(جمعیت شناختی)

4-4-1-1- بررسی سطح تحصیلات خبرگان

4-4-2- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت

4-4-3- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی جامعه هدف

فصل پنجم 

5-1- مقدمه

5-2- یافته های تحقیق در پاسخ به سوالات تحقیق 

5-3- پیشنهادات برای سازمان (نوآوری)

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده

مراجع

پیوست‌ها

پیوست (الف)

پیوست (ب)

 

قيمت فايل ورد پروژه : 14000 تومان
 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود
پشتیبانی سایت :        09010633413

 
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

 

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه ارائه یک روش تولید خودکار داده های ورودی برای تست جهش


پایان نامه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای


پایان نامه طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز


پایان نامه تحلیل آشکارپذیری روش MOD4 نهان ­نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG


پایان نامه حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین


ارائه نحوه بکارگیری تجهیزات ITS برای بهینه سازی منابع و امکانات در مدیریت بار و حمل ونقل جاده ای


پایان نامه ارائه راهکاری برای چالش های موجود در سیستم عامل های ابری


پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان


ارائه مدلی امن برای سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­ و­کار در محیط­ های سرویس­ گرا


ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا


ارائه یک روش جدید برای مکان­یابی و همزمان­سازی توامان در شبکه­ های حسگر بی­سیم زیر آب


پایان نامه کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک


پایان نامه ارائه مدلی با استفاده از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرو


پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد


پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار


دانلود پایان نامه بررسی سوئیچ های اترنت


دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: افزاره های میکروفلویدیک


پایان نامه سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان


پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها


پایان نامه تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه


پایان نامه پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه


پایان نامه بررسی روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده


پایان نامه بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی


پایان نامه انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر


پایان نامه اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی