close
دانلود فیلم
پروژه بررسی روشهای جمع آوری فاضلاب روهای شهری

پروژه بررسی روشهای جمع آوری فاضلاب روهای شهری

عنوان کامل: پروژه بررسی روشهای جمع آوری فاضلاب روهای شهری
دسته: عمران
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 111
بخشی از مقدمه:
شهرگرائي كه حاصل توسعه اقتصادي و صنعتي مي باشد، مشكلات متعددي را در پي داشته است. افزايش جمعيت و تراكم آن در واحد سطح شهرها، پيدايش موسسات خدماتي مانند بيمارستانها، دانشگاهها، آموزشگاهها، ادارات و ... توسعه واحدهاي صنعتي و توليدي بزرگ از جمله كارخانجات، صنايع نساجي و داروئي و غذايي و ...توليد حجم زيادي از فاضلابهاي خانگي، شهري و صنعتي را به همراه داشته و سبب آلودگي در محيط زيست مي گردد. 
افزايش جمعيت در شهرهاي توسعه يافته منتج به عدم تكافوي آب آشاميدني و بي مصرف شدن آبهاي سطحي زيرزميني جهت شرب، در نتيجه آلودگي و گسترش شبكه آبرساني متناسب با افزايش جمعيت و موسسات از يك طرف و جمع آوري فاضلاب شهري و صنعتي دفع مناسب آنها از سوي ديگر،‌دو عامل عمده از عوامل موثر در حفظ سلامتي مردم و اجتماع است. تخليه فاضلاب حاصل از فعاليتهاي مختلف سبب تنزل كيفيت جريان آبهاي سطحي و زيرزميني گرديده و افزايش آلودگي اين آبها سلامت ساكنين شهرها را روزبروز در معرض مخاطرات جدي قرارداده است. كاربرد مواد شيميائي و انواع مختلف دترژنت ها در زندگي روزمره و تخليه آنها همراه با فاضلابهاي انساني به جريانهاي آبهاي سطحي و زيرزميني و افزايش آلودگي آنها به فاضلاب از نظر شيوع بيماريهاي عفوني و انگلي بطور مستقيم از طريق مصرف آبهاي آلوده و بطور غيرمستقيم از طريق رشد و تكثير عوامل بيماريزا و انتقال بيماريها توسط حشرات و بندپايان و آلوده شدن سبزيجات و صيفي جات آبياري شده توسط فاضلابها امري واضح و روشن است. با نگاهي گذرا به آثار بيماريهاي مختلف از جمله بيماريهاي انگلي و روده اي به اهميت آبهاي آلوده در انتقال اين بيماريها پي برده از طريق كنترل آلودگي آبهاي مصرفي مي توان تا اندازه اي اين بيماريها را مهار نمود. 
در اين راستا بيمارستانها نيز بعنوان منبع قابل توجه آلودگي بشمار مي آيند و فاضلاب حاصل از فعاليتهاي مختلف در اين مكانها سبب آلودگي شديد آبهاي زيرزميني مي گردد با توجه به اين مسئله كه بيمارستانها عامل توليد فاضلابهاي خطرناك مي باشند و اغلب بيمارستانهاي موجود فاقد سيستم تصفيه فاضلاب مناسب بوده و فاضلاب توليدي را بدون درنظرگرفتن قوانين زيست محيطي به كانالها يا جويهاي آب تخليه مي نمايند، طراحي سيستم هاي فاضلاب جهت بيمارستانها امري ضروري محسوب مي گردد.

فصل اول:  
کلیات و مطالعات  
مقدمه  
روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری  
مقایسه روشهای جمع آوری فاضلاب (مجزا- درهم)‌  
الگوهای جمع آوری فاضلاب  
۱- الگوی شعاعی (Radial Pattern)  
۲- الگوی عمودی (Perpendicular Pattern)  
۳-الگوی تقاطعی (Interceptor Pattern) 
۴-الگوی بادبزنی (Fan Pattern) 
۵- الگوی ناحیه ای یا منطقه ای (Zon Pattern)  
آمار هواشناسی  
نقشه برداری  
نقشه  
انواع نقشه  
الف- نقشه های توپوگرافی 
ب- نقشه های پلانیمتری
ج- نقشه های جغرافیائی
د- نقشه های عمومی  
هـ- نقشه های ثبتی  
و- نقشه های مخصوص
ز- پلان
دوربین های نقشه برداری  
قسمت اول- قسمتهای مختلف دوربین های نقشه برداری  
۱- تراز  
۲-پیچ ها  
قسمت دوم- عملیات ترازیابی  
ترازیابی مستقیم یا هندسی  
الف- ترازیابی ساده:  
A – ترازیابی دو نقطه  
B – ترازیابی چند نقطه روی یک خط مستقیم  
C – ترازیابی چند نقطه پراکنده  
ب- ترازیابی مرکب :  
اجزاء فاضلابهای بیمارستانی  
فاضلاب حاصل از مراکز بهداشتی – درمانی از جنبه های زیر بررسی می شود.  
خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی فاضلابهای بیمارستانی  
مشکلات زیست محیطی ایجادشده توسط فاضلابهای بیمارستانی  
مشکلات زیست محیطی ناشی از فاضلاب بیمارستانی  
جیوه در پساب های بیمارستانی  
خصوصیات مربوط به عوامل سمی در فاضلاب بیمارستانی  
الف- هورمون های جنسی  
ب- رادیو المنت ها  
ج- آنتی بیوتیک ها  
د- عوامل Cytostatic  
اثر فاضلابهای بیمارستانی برروی سیستم های تصفیه فاضلابهای شهری و خطرهای زیستی آن  
لجن حاصل از تصفیه فاضلاب بیمارستانی  
استانداردهای درنظرگرفته شده برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی 
کلرزنی پساب های بیمارستانی  
گزینه های تصفیه و دفع لجن  
فصل دوم
شبکه جمع آوری فاضلاب  
اجزای شبکه آدم روها Manbloes  
ساختمان آدم روها  
فصل سوم: مبانی ومفروضات  
جمع آوری اطلاعات  
انواع سرانه مصرف آب  
منزوی  
استانداردهای ایران  
مصرف کل آب (توزیع جمعیت بیمارستان)  
جدول مصرف سرانه آب براساس طراحی آبرسانی شهری، مهندس طائبی پور  
مقدار مصرف آب
فصل چهارم
محاسبات شبکه  
نشت اب
آب باران غیرمجاز 
عمق لوله های فاضلاب
عمق فاضلاب رو  
رواناب
نشتاب و آب نفوذی 
نشتاب
آب نفوذ
ضریب رواناب
فصل پنجم:  
مراحل اجرایی پروژه  
ترانشه فاضلابرو  
ابعاد و مقاطع ترانشه های فاضلابرو
خاکبرداری ترانشه:  
انواع خاکبردارهای مکانیکی
۱-خاکبردار با جام متعدد 
۲- خاکبردار با جام متصل به کابل  
۳-بیل مکانیکی  
۴-دراگلاین  
۵- مسیر خاکبرداری  
پلان و نیم رخ طولی
کارگزاری لوله های فاضلاب  
محل لوله های فاضلاب  
عمق لوله های فاضلاب  
کندن ترانشه  
پهنای ترانشه  
پایداری دیواره ترانشه  
شیب دیواره ترانشه  
خشک کردن کف ترانشه  
الف: روش مستقیم خشک کردن ترانشه  
ب- روش مکشی آب زیرزمینی  
ج- روش چاه کنی  
داربست و نگهداری دیواره ترانشه  
قراردادن لوله های فاضلاب در ترانشه  
الف- ترازیابی کف ترانشه  
ب- بستر سازی  
ج- نصب لوله  
د- جهت یابی محور لوله ها  
هـ- ترازیابی  
انشعاب خانه ها  
آزمایش فشار در لوله های فاضلاب  
نگهداری شبکه ی جمع آوری فاضلاب  
سازمانهای نگهدارنده تاسیسات فاضلاب شهرها  
معایب احتمالی شبکه جمع آوری فاضلاب  
الف – شکسته شدن لوله های فاضلاب  
ب- گرفتگی لوله های فاضلاب  
بازرسی شبکه جمع آوری فاضلاب  
گزارش کار طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب بیمارستان بوعلی  
بخش اول  
مشاهدات پروژه اجرایی  
۱- مشخص کردن مسیر توسط رنگ
۲- کنده کاری زمین  
۳-رگلاژبندی
۴-لوله گذاری شبکه  
۵-ساختن منهول از نوع آجری  
بخش دوم: مراحل طراحی شبکه توسط گروه  
-تجهیزات مورد استفاده در نقشه برداری
-مشکلات اجرایی شبکه  
شرایط و مقتضیات مالی
امکانات و تعهدات مالی
۱-انواع سیمان ها  
۲-انواع آجر  
۳- انواع شن   
۴- انواع ماسه 
انواع عیار بتون  
۶- انواع لوله ها
مناسب ترین لوله ها از نظر جنس
هزینه عملیات خاکبرداری
برآورد هزینه های اجرای شبکه

 

قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه


لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

طراحی و شبیه سازی اینورتر سه سطحی


طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ساز استاتیکی


طراحی سامانه قرائت کنتور آب به شیوه خاموش و ارسال کارکرد با شبکه بی سیم یا تلفن


طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE


طراحی مبدل های dc-dc جهت تولید پالس ولتاژ بالا


طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم


طراحی و شبیه سازی تقویت کننده با توان پایین برای کاربرد در سنسورهای تصویری


طراحی و پیاده سازی کنترلر درایو موتور القایی


طراحی خلبان خودکار با استفاده از سیستم موقعیت یاب و حذف سیستم وضعیت سنج برای هواپیماهای بدون سرنشی


طراحی بهینه و آنالیز ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روتور بیرونی برای توربین های بادی


طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده


شبيه‌سازي و كنترل توربين‌ بادي مجهز به ژنراتور القايي دو سو تغذيه در شبكه‌هاي نامتعادل


شناسایی سیستم واحد استحصال گوگرد و کنترل سیکل فرآوری آن به کمک کنترلرهای پیشرفته


پایان نامه ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)


حفاظت یک ریزشبکه درحالت متصل و مستقل از شبکه


دانلود پروژه افزایش تلفات شبکه در اثر عدم تعادل بار


پایان نامه کامل و جامع با موضوع محاسبات توری


پایان نامه با عنوان بررسی و مطالعه مکانیزم های بانک های اطلاعاتی توزیع شده سیار


جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی با


سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو)


زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت


زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس درشبکه‌های مش بی‌سیم


حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با


سیستم پارکینگ هوشمند کنار خیابانی با استفاده از ارتباطات بین خودرویی تحت موبایل


روش های هوشمند توزیع اقتصادی توان اکتیو بین ژنراتورها با در نظر گرفتن تلفات


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید