close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه فیلتراسیون آکوستیکی برای جذب ذرات خروجی اگزوز موتور

 دانلود پایان نامه فیلتراسیون آکوستیکی برای جذب ذرات خروجی اگزوز موتور

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
دسته: مکانیک – محیط زیست
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۰۳

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه فیلتراسیون آکوستیکی برای جذب ذرات خروجی اگزوز موتور ” بدین شرح است:

زیست موجودات زنده به ویژه انسان در معرض هجوم انواع آلودگیها است که آلودگی هوا یکی از مهمترین آنها است. بسیاری از مراکز صنعتی و تولیدات آنها، از عوامل مهم تولید آلاینده های هوا میباشند و از این میان خودروها سهم عمده این آلودگی را در شهرها به عهده دارند.
به موازات رشد و ترقی جوامع که موجب تخریب طبیعت و در نتیجه آلوده کردن بیشتر آن شده است، سازمانهای حفاظت از محیط زیست با وضع قوانینی، سعی در کاهش آلودگیها دارند. برای کاهش آلودگی هوای ناشی از خودروها، دو روش اساسی وجود دارد:
الف: کاهش تولید آلاینده ها
ب: جلوگیری از انتشار آنها در محیط
کاهش تولید آلاینده ها از طریق بهبود کیفیت سوخت و طراحی بهینه سیستم احتراق و یا دوباره سوزاندن گازهای حاصل از احتراق امکان پذیر است و برای جلوگیری از انتشار آلاینده ها در محیط از سیستم های تصفیه و پالایش گازهای خروجی از اگزوز استفاده می شود. روشهای کاهش تولید آلاینده ها مستلزم صرف هزینه های بسیاری می باشد که امروزه در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد، لذا در شرایط کنونی و به عنوان یک راه حل سریع و ارزان، تصفیه گازهای خروجی اگزوز شیوه مناسبتری می باشد. آلایندههای منتشره از موتور خودروها عبارتند از: هیدرو کربن ها (HC)، مونوکسید کربن (CO)، اکسیدهای نیتروژن (NOx) و ذرات معلق.

فهرست مقاله:
۱-فصل اول: مقدمه
۲- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری
۲-۱ مقدمه
۲-۲ سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها
۲-۲-۱ صافی های کیسه ای
۲-۲-۲ ته نشین کننده های ثقلی
۲-۲-۳ شوینده ها
۲-۲-۴ سیکلونها
۲-۲-۵ نشست دهنده الکتروستاتیک
۲-۳زمینه تاریخی
۲-۴ مکانیزمهای انباشت آکوستیک
۲-۴-۱ فعل و انفعالات اورتوکینتیک
۲-۴-۲ فعل و انفعالات هیدرودینامیک
۲-۴-۳ واکنشهای آشفتگی آکوستیک
۲-۴-۴ روان سازی آکوستیک
۲-۴-۵ توده آکوستیک
۲-۵ مدلهای شبیه سازی فعلی
۲-۵-۱ مدل وولک
۲-۵-۲ مدل شو
۲-۵-۳ مدل تیواری
۲-۶ مدل سانگ
۳-فصل سوم: روشها و تجهیزات
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش شبیه سازی انباشت آکوستیک
۳-۲-۱ فرضیات انجام شده در مدل سازی
۳-۲-۲ الگورِیتم مدل سازی
۳-۳ سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آکوستیکی
۳-۳-۱ سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات
۳-۳-۲ آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی
۳-۳-۳ مواد مورد استفاده
۳-۴ کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی
۴- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ نتایج آزمایشگاهی
۴-۲-۱ اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات
خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی
4-3 آزمايشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستيکي               
4-3-1 آزمايش بدست آوردن فرکانس هاي بحراني                     
4-3-2 رسم پروفيل فشار آکوستيکي در طول لوله                       
4-3-3 اعمال امواج آکوستيکي بر روي جريان ايروسل                
4-3-3-1 اعمال امواج آکوستيکي برروي ذرات درحالت بدون دبي و ساکن        
4-3-3-2 اعمال امواج بر روي جريان ايروسل                                  
4-4 بررسي تأثير عوامل موثر در بازده فيلترهاي آکوستيکي
در خروجي موتور هاي ديزل                                         
4-4-1 بررسي تأثير دبي عبوري از محفظه                       
4-4-2  بررسي اثر توان اعمالي امواج                            
4-4-3 بررسي تاثير دما و فشار                                 
4-4-4  تأثيرات فركانس صدا                                 
4-4-5 اثر اندازه ذرات                                     
5- فصل پنجم                                             
فهرست مراجع                                   
ضميمه 1                                             
ضميمه 2                                           
ضميمه 3                                         

فهرست نمودارها
شکل 2-1- حجم انباشت آكوستيك                       
شکل 2-2- حجم واقعي انباشت آكوستيكي                 
شكل 2-3- مكانيزم هاي آشفتگي                          
شكل 2-4- شكل موج سرعت آكوستيك درشدت بالا    
شكل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله اي          
شكل 3-2- سيستم حذف ذرات بزرگ                       
شكل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات                            
شكل 3-4- منبع امواج آکوستيکي                           
شكل 3-5- دستگاه منبع ايجاد سيگنال                       
شكل 3-6- دستگاه Amplifier                         
شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر                                
شكل 3-8- بلندگو و horn                                    
كل 3-9- صفحه بازتاب كننده امواج و لوله فلزي براي خروج گازها    
شكل 3-10- فشار سنج ديجيتالي                                        
شكل 3-11- دستگاه توليد کننده ايروسل تک توزيعي              
شكل 3-12- دستگاه مولد ايروسل چند توزيعي                 
شكل 3-13- دبي سنج                                            
شكل 3-14- توزيع اندازه ذرات خروجي از دستگاه توليد كننده ايروسل     
شكل 4-1- توزيع جرمي ذرات كوچكتر از 10 ميكرون خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي  
شكل 4-2-  درصد جرمي توزيع ذرات كوچكتر از 10 ميكرون خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي
شكل 4-3- توزيع فشار آكوستيكي در cm10 از بالاي لوله             
شكل 4-4- توزيع فشار آكوستيكي در cm17 از بالاي لوله           
شكل 4-5- توزيع فشار آكوستيكي در cm150 از بالاي لوله           
شكل 4-6- مقايسه نتايج نظري و آزمايشگاهي براي فركانس 200 (Hz) بر اساس ماكزيمم فشار...
شكل 4-7- مقايسه نتايج نظري و آزمايشگاهي براي فركانس 650 (Hz) بر اساس مينيمم فشار
شكل 4-8- مقايسه نتايج نظري و آزمايشگاهي براي فركانس 830 (Hz) بر اساس ماكزيمم فشار...
شكل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جريان                                        
شكل 4-10-  تست نشست آكوستيكي براي حالت بدون دبي و فركانسHz 200          
شكل 4-11- محل نقاطي كه در آن ايروسل ها به ديواره چسبيده اند                         
شكل 4-12- تست نشست آكوستيكي براي حالت بدون دبي و فركانسHz 650            
شكل 4-13- تست نشست آكوستيكي براي حالت بدون دبي و فركانسHz 830            
شكل 4-14- setup استفاده شده براي اعمال امواج بر روي جريان (Q=250 L/h      
شكل 4-15- تست نشست آكوستيكي براي حالت  Q=250 L/hourو فركانسHz 830   
شكل 4-16- setup استفاده شده براي اعمال امواج بر روي جريان (Q=27.8 L/min)  
شكل 4-17- تست نشست آكوستيكي براي حالت  Q=27.8 L/minو فركانسHz 830     
شكل 4-18- setup استفاده شده براي استفاده از ذرات توزيع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات
شكل 4-19- تاثير دبي جريان بر بازده فيلتراسيون            
شكل 4-20- تاثير زمان اعمال جريان بر  اندازه ذرات در مدل سازي عددي   
شكل 4-21- بررسي تاثير زمان اعمال امواج در توزيع اندازه ذرات و مقايسه بين نتايج مدل سازي عددي و نتايج آزمايشگاهي در فركانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته
شكل 4-22- تاثير توان الكتريكي امواج بر بازده فيلتراسيون                    
شكل 4-23- تاثير دما در نرخ انباشت آكوستيكي                              
شكل 4-24- تاثير فشار گاز در نرخ انباشت آكوستيكي                     
شكل 4-25- تاثير اندازه ذرات در انباشت آكوستيكي                  
فهرست جداول
جدول 4-1- فرکانس هاي بحراني                          
جدول 4-2- توزيع فشار آكوستيكي در فركانس هاي مختلف     
جدول 4-3- بررسي اثر دبي در بازده فيلتراسيون                 
جدول 4-4- بررسي اثر توان صوتي در بازده فيلتراسيون     

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
دسته: مکانیک – محیط زیست
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۰۳

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری
 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید