close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه آنتن و شبکه های بیسیم

دانلود پایان نامه آنتن و شبکه های بیسیم

مشخصات مقاله:

عنوان : آنتن و شبکه های بیسیم 
دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۹۷

از سال ۱۸۷۷م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و مهندسین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .
این پایان نامه از ۵ فصل تشکیل شده است.
فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.
در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است . 
در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۱ – به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۶ – مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .
در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .
فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود.

 

عنوان                                                                                                             

پيشگفتار                                                                                              

فصل اول                                                                                                                   

طرح تحقيق                                                                                                                

تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق                                                       

اهميت انجام تحقيق                                                                                 

اهداف كلي تحقيق                                                                                   

هدف هاي ويژه  تحقيق                                                                              

روش انجام تحقيق                                                                                    

فصل دوم                                                                                            

مباني آنتن انواع و پارامترهاي آن                                                                 

2_1: تاريخچه                                                                                        

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد                                                                            

الف) آنتن هرتز                                                                                       

ب) آنتن ماركني                                                                                      

پ) آنتن شلاقي                                                                                                

ت ) آنتن لوزي ( روبيك)                                                                            

ث) آنتن V معكوس                                                                                 

ج) آنتن ماکروويو                                                                                     

چ) آنتن آستيني                                                                                               

ح) آنتن حلزوني                                                                                      

ذ) آنتن هاي آرايه اي ARRAY ANTENNA                                              

2-3 : پارامترهاي آنتن                                                                              

نمودار پرتو افکني آنتن ها                                                                           

دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افکني                                                        

نمودار پرتو افکني سه بعدي و دو بعدي                                                            

نمودار پرتو افکني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين                                              

نمودار پرتو افکني آنتن فرستنده و گيرنده                                                                  

جهت دهندگي آنتن ها                                                                              

پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان                                                                

شعاع هاي فرعي آنتن ها                                                                                      

مقاومت پرتو افكني  آنتن                                                                                     

امپدانس ورودي آنتن                                                                                

سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها                                                                 

طول موثر آنتن                                                                                       

پهناي نوار فركانس آنتن ها                                                                          

پلاريزاسيون آنتن ها                                                                                 

پلاريزاسيون خطي                                                                                    

پلاريزاسيون دایره ای                                                                                            

پلاريزاسيون بيضوي                                                                                  

ساختمان مكانيكي آنتن ها                                                                          

اندازه آنتن                                                                                            

نصب آنتن ها                                                                                         

خطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها                                                     

رسانا  و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                             

محافظت آنتن در برابر عوامل جوي                                                                 

فصل سوم                                                                                                                 

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                      

2-1:سخت افزار شبکه                                                                               

2-1-1: شبکه های ﭘخشي(broadcast network)                                          

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                              

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                                             

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                                            

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                                   

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)                                            

2-1-7:شبکة بی سيم (wireless network)                                                 

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                                

2-2: نرم افزار شبکه                                                                                 

2-2-1:لاية فيزيکی (Physical layer)                                                                  

2-2-2: زير لاية نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                                

2-2-3:لاية شبکه                                                                                    

2-2-4:لاية انتقال(Transport layer)                                                                  

2-2-5:لاية کاربرد (Application layer)                                                     

2-3: شبکه های محلی بی سيم (802.11)                                                      

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                    

2-3-2: لاية فيزيکی در 802.11                                                                 

2-4: شبکه های بی سيم باند گسترده                                                             

2-4-1: لاية فيزيکی در 802.16                                                                 

فصل چهارم                                                                                                              

آنتن هاي هوشمند                                                                                                     

 بخش اول                                                                                                                   

آنتن هاي هوشمند در شبکه هاي بي سيم                                                                

تداخل هم کانال                                                                                      

اثرات محوشدگي                                                                                               

4_الف_1: جوانب تکنولوژي سيستم آنتن هوشمند                                                       

4- الف - 2: مدلهاي کانال                                                                          

4-الف-2-1:مدل لي Lee s Model                                                             

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers                                                                             

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)                                         

4-الف-2-4: مدل باند عريض ميکروسل (Macrocell Wide Band Model)           

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model                                                                             

3-الف-2-6: مدل زاويه دريافت گاوسي (Gaussian angle of)                             

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغير زماني (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهري واقعي(typical urban (tu/model))                                      

4-الف-2-9: مدل شهري بد(Bad urban (Bu) model)                                   

4_الف_3:آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف                                          

انواع آنتن هاي هوشمند                                                                             

4-الف-4:رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده                                             

4-الف 5: راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت                                                      

4- الف 6: پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم                                             

4 الف 6- 1: الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال                                             

4- الف-6-2: تركيب هاي آرايه اي تنظيمي                                                      

 4-الف 6-3: تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده                                                     

مثال 1-4                                                                                             

4-الف-7: نكات نتيجه گيري شده                                                                           

بخش دوم                                                                                                                    

آنتن هاي آرايه فازي                                                                                                   

4-ب-1:تاريخچه                                                                                               

4-ب-2: انواع آرايه ها                                                                               

4-ب-2-1: آرايه هاي خطي (Linear Array)                                                

4-ب-2-2:آرايه هاي مسطح (Planar Array)                                                          

4-ب-3: ويژگي هاي آرايه فازي                                                                    

4-ب-3-1: تکنولوژي شيفت دهنده فاز                                                           

4-ب-3-2:تکنولوژي شيفت دهنده فاز دي الکتريک ولتاژ متغير                                

فصل پنجم                                                                                                                 

نتيجه و ﭘيشنهاد                                                                                                           

منابع                                                                                                   

 

قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:

عنوان : آنتن و شبکه های بیسیم 
دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۹۷

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

شبیه‌سازی و مدل نمودن شبکه‌های حسگر با شبکه‌های عصبی رقابتی word


شبیه سازی محیط برای جلوگیری از unpack شدن packer ها


دانلود پایان نامه ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده


شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین


ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم


پایان نامه كنترل خودكار پرواز هليکوپتر مدل به وسيله بينایی ماشين


یک چارچوب تحمل خطا برای محاسبات پوشیدنی در حوزه محاسبات فراگیر مراقبت های پزشکی


دانلود پایان نامه شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا


زمان‌بندی کار در محاسبات ابری


زمان بندی کارهای بلادرنگ در محيط ابرهای محاسباتی با استفاده از الگوريتم رقابت استعماری


زمان‌بندی وظيفه‌ها در سيستم‌های بی‌درنگ نهفته چند‌هسته‌ای با هدف بهبود انرژی مصرفی و کارايی


پایان نامه زمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغه


زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی


مديريت منابع زماني بر روي گراف مبتني بر واحد پردازنده گرافيكي


نگاشت وظایف یک برنامه کاربردی بی‌درنگ سخت بر روی شبکه بر تراشه ناهمگن با هدف کاهش توان مصرفی با است


پایان نامه یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی


مراحل اطلاع‌یابی اينترنتي مطابق با مدل الیس


مدلسازی رياضی و ارائه يک الگوريتم مهندسی جهت تحليل اقتصادی يک ميکروتوربين گازی با استفاده از نرم ا


تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا


پایان نامه تشخيص حالات ظريف چهره با استفاده از روش بزرگنمايي حرکت اولر


پایان نامه بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری


پایان نامه روش های تصویری عمومی برای مسائل بزرگ مقدارویژه غیر هرمیتی


پایان نامه تشخیص هرزنامه وب به کمک تکنیک های داده کاوی


پایان نامه روش برنامه ريزي منابع ابر رايانه براساس الگوريتم رقابت استعماري


تشخیص پلاگاریسم به کمک گراف در متون فارسی


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید