close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه آنتن و شبکه های بیسیم

دانلود پایان نامه آنتن و شبکه های بیسیم

مشخصات مقاله:

عنوان : آنتن و شبکه های بیسیم 
دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۹۷

از سال ۱۸۷۷م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و مهندسین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .
این پایان نامه از ۵ فصل تشکیل شده است.
فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.
در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است . 
در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۱ – به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۶ – مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .
در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .
فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود.

 

عنوان                                                                                                             

پيشگفتار                                                                                              

فصل اول                                                                                                                   

طرح تحقيق                                                                                                                

تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق                                                       

اهميت انجام تحقيق                                                                                 

اهداف كلي تحقيق                                                                                   

هدف هاي ويژه  تحقيق                                                                              

روش انجام تحقيق                                                                                    

فصل دوم                                                                                            

مباني آنتن انواع و پارامترهاي آن                                                                 

2_1: تاريخچه                                                                                        

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد                                                                            

الف) آنتن هرتز                                                                                       

ب) آنتن ماركني                                                                                      

پ) آنتن شلاقي                                                                                                

ت ) آنتن لوزي ( روبيك)                                                                            

ث) آنتن V معكوس                                                                                 

ج) آنتن ماکروويو                                                                                     

چ) آنتن آستيني                                                                                               

ح) آنتن حلزوني                                                                                      

ذ) آنتن هاي آرايه اي ARRAY ANTENNA                                              

2-3 : پارامترهاي آنتن                                                                              

نمودار پرتو افکني آنتن ها                                                                           

دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افکني                                                        

نمودار پرتو افکني سه بعدي و دو بعدي                                                            

نمودار پرتو افکني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين                                              

نمودار پرتو افکني آنتن فرستنده و گيرنده                                                                  

جهت دهندگي آنتن ها                                                                              

پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان                                                                

شعاع هاي فرعي آنتن ها                                                                                      

مقاومت پرتو افكني  آنتن                                                                                     

امپدانس ورودي آنتن                                                                                

سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها                                                                 

طول موثر آنتن                                                                                       

پهناي نوار فركانس آنتن ها                                                                          

پلاريزاسيون آنتن ها                                                                                 

پلاريزاسيون خطي                                                                                    

پلاريزاسيون دایره ای                                                                                            

پلاريزاسيون بيضوي                                                                                  

ساختمان مكانيكي آنتن ها                                                                          

اندازه آنتن                                                                                            

نصب آنتن ها                                                                                         

خطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها                                                     

رسانا  و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                             

محافظت آنتن در برابر عوامل جوي                                                                 

فصل سوم                                                                                                                 

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                      

2-1:سخت افزار شبکه                                                                               

2-1-1: شبکه های ﭘخشي(broadcast network)                                          

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                              

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                                             

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                                            

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                                   

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)                                            

2-1-7:شبکة بی سيم (wireless network)                                                 

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                                

2-2: نرم افزار شبکه                                                                                 

2-2-1:لاية فيزيکی (Physical layer)                                                                  

2-2-2: زير لاية نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                                

2-2-3:لاية شبکه                                                                                    

2-2-4:لاية انتقال(Transport layer)                                                                  

2-2-5:لاية کاربرد (Application layer)                                                     

2-3: شبکه های محلی بی سيم (802.11)                                                      

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                    

2-3-2: لاية فيزيکی در 802.11                                                                 

2-4: شبکه های بی سيم باند گسترده                                                             

2-4-1: لاية فيزيکی در 802.16                                                                 

فصل چهارم                                                                                                              

آنتن هاي هوشمند                                                                                                     

 بخش اول                                                                                                                   

آنتن هاي هوشمند در شبکه هاي بي سيم                                                                

تداخل هم کانال                                                                                      

اثرات محوشدگي                                                                                               

4_الف_1: جوانب تکنولوژي سيستم آنتن هوشمند                                                       

4- الف - 2: مدلهاي کانال                                                                          

4-الف-2-1:مدل لي Lee s Model                                                             

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers                                                                             

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)                                         

4-الف-2-4: مدل باند عريض ميکروسل (Macrocell Wide Band Model)           

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model                                                                             

3-الف-2-6: مدل زاويه دريافت گاوسي (Gaussian angle of)                             

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغير زماني (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهري واقعي(typical urban (tu/model))                                      

4-الف-2-9: مدل شهري بد(Bad urban (Bu) model)                                   

4_الف_3:آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف                                          

انواع آنتن هاي هوشمند                                                                             

4-الف-4:رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده                                             

4-الف 5: راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت                                                      

4- الف 6: پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم                                             

4 الف 6- 1: الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال                                             

4- الف-6-2: تركيب هاي آرايه اي تنظيمي                                                      

 4-الف 6-3: تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده                                                     

مثال 1-4                                                                                             

4-الف-7: نكات نتيجه گيري شده                                                                           

بخش دوم                                                                                                                    

آنتن هاي آرايه فازي                                                                                                   

4-ب-1:تاريخچه                                                                                               

4-ب-2: انواع آرايه ها                                                                               

4-ب-2-1: آرايه هاي خطي (Linear Array)                                                

4-ب-2-2:آرايه هاي مسطح (Planar Array)                                                          

4-ب-3: ويژگي هاي آرايه فازي                                                                    

4-ب-3-1: تکنولوژي شيفت دهنده فاز                                                           

4-ب-3-2:تکنولوژي شيفت دهنده فاز دي الکتريک ولتاژ متغير                                

فصل پنجم                                                                                                                 

نتيجه و ﭘيشنهاد                                                                                                           

منابع                                                                                                   

 

قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:

عنوان : آنتن و شبکه های بیسیم 
دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۹۷

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM


پایان نامه مطالعه ی تاثیرتشعشع حرارتی بر روی رفتار مکانیکی میکروتیرهای FGM


دانلود پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره


پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل


ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو


استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها


پایان نامه ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی


پایان نامه ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)


پایان نامه کامل و جامع با موضوع محاسبات توری


پایان نامه با عنوان بررسی و مطالعه مکانیزم های بانک های اطلاعاتی توزیع شده سیار


رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره


تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان


بررسی خاصیت تحمل پذیری خطای الگوریتم های مسیریابی چند مسیره در شبکه های حسگر بی سیم


ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3


ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله


پایان نامه ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL


پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری


خوشه‏ بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن


بهبود کارایی مسیریابی روترها با استفاده از روش فازی


پایان نامه اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی


تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها درشبکه های حسگر بیسیم


ارائه‌ی یک رویکرد نوین مبتنی بر داده‌کاوی، به منظور بهبود کیفیت هشدارها در سیستم‌های تشخیص نفوذ


بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد SAML


الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی توسط تحلیل های


پایان نامه بررسی مجموعه نرم افزار VMware vSphere


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید