close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه عقد و اجاره

دانلود پایان نامه عقد و اجاره

دانلود پایان نامه عقد و اجاره

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴ مگابایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۵

چكيده :
حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند.
حقوق كار از رشته هاي حقوق عمومي است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت مي كند ، اگرچه در قانون مدني مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي است ولي با تحولات اساسي قرون معاصر و نياز نظام صنعتي به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومي درآمده است.
براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است.
از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است ، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود.
در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد.
تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است ، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود . طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند.

فهرست مطالب :
فصل اول – کلیات
۱-۱ عقد
۱-۱-۱ عقد در لغت
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
۱-۲ تعریف اجاره
۱-۲-۱ اجاره در لغت
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره
۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
۱-۳-۱ آیات
۱-۳-۲ روایات
۱-۳-۳ اجماع
۱-۳-۴ عقل
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص
۲-۲ ارکان اجاره اشخاص
۲-۳ اجرت
۲-۳-۱ شرایط اجرت
۲-۳-۲ اقسام اجرت
۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی
۲-۴ شرایط متعاقدین
۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی
۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص
۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه
۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران
۳-۲-۴ فقه عامه
۳-۲-۵ فقه امامیه
۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص
۳-۳ اجاره مؤبد
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران
۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر
۳-۴ اجیر
۳-۴-۱ تعریف اجیر
۳-۴-۲ اقسام اجیر
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر
۳-۵ اجیر شدن بر واجبات
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست؟
۳-۶-۱ ادله اصحاب
۳-۶-۲ انتقال جنین
۳-۶-۳ نظر موافقان
۳-۶-۴ نظر مخالفان
۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
۳-۷ رضاع و ارتضاع
۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه
۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج
۳-۷-۳ زنان شوهردار
۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده
۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار
۳-۱۰ تعریف معاطات
۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۴ پایان مدت اجاره
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار
۴-۲-۱ اتلاف
۴-۲-۲ آثار تلف
۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان
۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد
۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار
۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت
۴-۴ تعریف حقوق کار
۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار
۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار
۴-۵ تعاریف و اصول کلی
۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد
۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
۴-۶ شرایط کار
۴-۶-۱ حق السعی
۴-۶-۲ مدت
۴-۶-۳ شرایط کار زنان
۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان
۴-۷ مسائل متفرقه

 

 

قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

دانلود پایان نامه عقد و اجاره

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴ مگابایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۵

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه


بررسی تطبیقی جرائم و مجازات های اطفال در قانون جدید و قدیم


بررسی وضعیت حقوق فرزند نامشروع در فقه و حقوق


بررسی جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال در حقوق ایران


بررسی چگونگی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما


بررسي شرایط تحقق مسئوليت كيفري در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی


بررسی و شناسایی نسب در حقوق و فقه اسلامی


بررسی راهبردهای پیشگیری وضعی از جرٍائم علیه امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی


بررسي وضع حقوق اطفال نامشروع و خارج از نکاح در حقوق ايران و اسلام


بررسی مسئولیت کیفری فرماندهان نسبت به جنایات در مخاصمات مسلحانه


بررسی نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال


بررسی سوگند و آثار حقوقی آن در حقوق ایران


بررسی شرایط تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران


بررسی حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران


بررسی آثار فروش مال غیر در حقوق ایران


بررسی ﻣﺎهﻴﺖ اﺟﺎرﻩ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ و اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺁن


بررسی اعاده دادرسی کیفری در امور کیفری


بررسی رکن روانی قتل شبه عمد


بررسی مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران


بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی


بررسی فقهی و حقوقی پیوند اعضا در ایران


بررسی فقهی و حقوقی وکالت زوجه در طلاق


بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين


بررسی قرارداد یا معامله فضولی و شرایط بیع


بررسی تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید