close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام

 دانلود پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام ” بدین شرح است:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.

 

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی

گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن

الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی

ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری

مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی

گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن

۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای

گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :

گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی

فصل دوم :  نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت

حاکمیت خود

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

ب- روایات

ج- قواعد فقهی

۱- قاعده لاضرر

۲- قاعده تسبیب

۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع

د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه

تبصره :

گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت

الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت

۱- حقوق مصر:

۲- حقوق فرانسه

۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون

ب طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت

ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت

د- تشکیل صندوق های تعاون

هـ بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا

س بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی

ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون

نتیجه گیری

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه

الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه

ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه

گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی

الف- بررسی فقهی ضمان عاقله

ب- تعریف عاقله

ج- تعریف عصبه

گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام

گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:

گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و

سایر کشورها

مبحث اول

بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی

گفتار اول

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران

الف) وسیله نقلیه چیست؟

ب) شخص مسئول کیست؟

گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه

گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری

الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی

گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت

الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی

ب- تقصیر زیاندیده

ج- فعل شخص ثالث

مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری

گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری

الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی

ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی

۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه

۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان

۳-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری

۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل

۵- صندوق تامین خسارت های بدنی

گفتار دوم بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق

الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع

ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی

ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال

د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی

گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی

الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی

ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع عربی

منابع لاتین

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

 

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان


پایان نامه ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل


پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه


پایان نامه مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران


پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن


پایان نامه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت


پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران


پایان نامه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی


پایان نامه ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری


پایان نامه مالكيت منابع آب در حقوق ایران


پایان نامه علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن


پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی


پایان نامه ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین الملل


پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن


پایان نامه سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی


پایان نامه داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل


پایان نامه تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه


پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی


پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل


پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید


پایان نامه مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی


پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث


پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی


آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی


پایان نامه تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید