close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام

 دانلود پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام ” بدین شرح است:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.

 

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی

گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن

الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی

ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری

مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی

گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن

۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای

گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :

گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی

فصل دوم :  نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت

حاکمیت خود

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

ب- روایات

ج- قواعد فقهی

۱- قاعده لاضرر

۲- قاعده تسبیب

۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع

د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه

تبصره :

گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت

الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت

۱- حقوق مصر:

۲- حقوق فرانسه

۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون

ب طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت

ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت

د- تشکیل صندوق های تعاون

هـ بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا

س بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی

ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون

نتیجه گیری

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه

الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه

ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه

گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی

الف- بررسی فقهی ضمان عاقله

ب- تعریف عاقله

ج- تعریف عصبه

گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام

گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:

گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و

سایر کشورها

مبحث اول

بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی

گفتار اول

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران

الف) وسیله نقلیه چیست؟

ب) شخص مسئول کیست؟

گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه

گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری

الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی

گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت

الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی

ب- تقصیر زیاندیده

ج- فعل شخص ثالث

مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری

گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری

الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی

ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی

۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه

۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان

۳-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری

۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل

۵- صندوق تامین خسارت های بدنی

گفتار دوم بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق

الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع

ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی

ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال

د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی

گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی

الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی

ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع عربی

منابع لاتین

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

 

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری


پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری


پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته


پایان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس


پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری


پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت


پایان نامه تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت ۱۳۹۰


پایان نامه بررسي تاثير توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين


پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب


پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی


پایان نامه تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد


پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه


پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی – تبرعی مریض در مرض متصل به موت


پایان نامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی


پایان نامه اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی


پایان نامه تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی


پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن


پایان نامه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه


پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران


بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم


پایان نامه تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون


پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان


پایان نامه ماهیت پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه و حقوق ایران


پایان نامه تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی


پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید