close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون

 دانلود پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون

عنوان کامل: جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
دسته: حقوق جزا و جرم شناسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۱۸۵

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون ” بدین شرح است:

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

 

 مقدمه

فصل اول كليات                                               

     مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي  

          گفتار اول- دوران باستان                                 

          گفتار دوم- دوران اسلامي                                   

          گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران               

     مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامي                                                     

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي                

               الف) مفهوم جرايم بهداشتي                                     

               ب) مفهوم جرايم درماني                               

               ج) مفهوم جرايم دارويي                             

          گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي      

              الف) عنصر قانوني                                              

              ب) عنصر مادي                                       

              ج) عنصر معنوي                                     

 

          گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي    

              الف) تعريف تخلفات انتظامي                                               

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي                                        

              ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي                      

     مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم    

          گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي

          حقوق جزاي اختصاصي                                              

          گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن.

فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي                  

     مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي                               

          گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط                        

              الف) جرايم عليه بهداشت عمومي                             

              ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي                  

              ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد

 خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي                            

          گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،

 آشاميدني، آرايشي و بهداشتي                               

الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي           

ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي       

     مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني                           

          گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني   

          گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران        

          گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي          

         گفتار چهارم جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي    

     مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي                           

          گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي           

          گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي             

          گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات         

          گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي        

فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم                                      

     مبحث اول مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي             

         گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران                  

             الف) مفهوم مجازات                                                        

             ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران                                  

          گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي          

          گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

          در قانون تعزيرات حكومتي                                                  

          گفتار چهارم تخفيف، تشديد و تبديل مجازات

          در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي                               

                الف) تخفيف مجازات                                    

                ب) تشديد مجازات                                 

               ج) تبديل مجازات                                         

          گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي          

     مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

و نحوة حل اختلاف در صلاحيت                    

          گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي      

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت                                

نتيجه گيري                                           

منابع و مآخذ                                                   

نمودار آماري

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

 

عنوان کامل: جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
دسته: حقوق جزا و جرم شناسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۱۸۵

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی


پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید


پایان نامه نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه


پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی


پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران


پایان نامه توارث در اهدای جنین


پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران


پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان


پایان نامه تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران


پایان نامه تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران


پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی


پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران


پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی


پایان نامه تاثير تحريم بر صنعت نفت ايران


پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان


پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران


پایان نامه تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم


پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء


پایان نامه مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل


پایان نامه نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده و مقايسه آن با سوئيس و ايالات متحده آمريكا


پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات


پایان نامه نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در گات سابق و سازمان تجارت جهانی


پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین


پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران


پایان نامه نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید