close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه فاصله مورد نياز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگيری از برخورد در حين

دانلود پایان نامه فاصله مورد نياز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگيری از برخورد در حين

دانلود پایان نامه فاصله مورد نياز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگيری از برخورد در حين زلزله، باتحليل غير خطی به روش ارتعاشات تصادفی

تعداد صفحات : ۱۵۶

چکیده:
يکي از پديده هايي که در خلال زلزله هاي شديد قابل رويت است برخورد بين ساختمان­هاي مجاور هم در نتيجه ارتعاش ناهمگون ساختمان ها مي باشد. نيرويي که از برخورد بين ساختمان­ها بوجود مي آيد) نيروي تنه­اي(Pounding)(در طراحي در نظر گرفته نمي­شود و در نتيجه منجر به شکل گيري تغيير شکل­هاي پلاستيک و گسيختگي هاي موضعي و کلي مي گردد. از مهمترين راهکارهاي ارائه شده در زمينه حذف نيروي تنه اي مي توان به تعبيه درز انقطاع کافي بين دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در اين تحقيق فاصله مورد نياز بين سازه هاي با سيستم قاب خمشي فولادي با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات پيشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ي ديناميکي (زمان تناوب، ميرايي، جرم) روي اين فاصله بررسي گرديد. همچنين رابطه اي براي محاسبه درز انقطاع مدل­هاي سازه اي مورد نظر پيشنهاد شده و نتايج حاصل از اين رابطه با روابط آيين نامه هاي IBC2006 و استاندارد ۲۸۰۰ ايران مقايسه گرديد.

نتايج نشان مي دهند که با نزديک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنين افزايش ميرايي، فاصله بين سازه­ها کاهش مي يابد. با مقايسه درز انقطاع محاسباتي به روش ارتعاشات تصادفي در دو حالت تحليل خطي و غير خطي مشاهده مي شود که براي مدلهاي تا چهار طبقه نتايج تحليل خطي و غير خطي تقريبا نزديک به هم مي باشند. ولی براي سازه هاي بيشتر از چهار طبقه، نتايج تحليل خطي بيشتر از تحليل غير خطي مي باشد و با افزايش تعداد طبقات اين اختلاف بيشتر مي شود. همچنين، درز انقطاع محاسباتي بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ايران براي سازه هاي تا ۷ طبقه، کمتر و براي سازه هاي بيشتر از ۷ طبقه، بيشتر ازمقدار بدست آمده بر اساس آيين نامه IBC2006 و روش استفاده شده در اين تحقيق مي باشد.

فصل ۱ معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن
۱-۱ مقدمه
۱-۲ نيروي تنه اي و اهميت آن

فصل ۲ مروري بر تحقيقات انجام شده
۲-۱ سوابق تحقيق
۲-۱-۱ Anagnostopouls 1988
۲-۱-۲ Westermo 1989
۲-۱-۳ Anagnostopouls 1991
۲-۱-۳-۱ تاثير مقاومت سازه­اي
۲-۱-۳-۲ تاثير ميرايي اعضاء
۲-۱-۳-۳ تاثير بزرگي جرم سازه
۲-۱-۳-۴ خلاصه نتايج
۲-۲-۴ Maision,kasai,Jeng 1992
۲-۱-۵ Jeng,Hsiang,Lin 1997
۲ -۱-۶ Lin و Weng 2001
۲-۱-۷ Biego Lopez Garcia 2005
۲-۱-۷-۱ مدل خطي
۲-۱-۷-۲ مدل غير خطي
۲-۱-۸ فرزانه حامدي ۱۳۷۴
۲-۱-۹ حسن شفائي ۱۳۸۵
۲-۱-۱۰ نويد سياه پلو ۱۳۸۷
۲-۲ روشهاي آيين نامه اي
۲-۲-۱ آيين نامه IBC 2006
۲-۲-۲ آيين نامه طراحي ساختمان­ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

فصل ۳ معرفی تئوری ارتعاشات پيشا
۳-۱ فرايند ها و متغير هاي پيشا
۳-۲ تعريف متغير پيشاي X
۳-۳ تابع چگالي احتمال
۳-۴ اميد هاي آماري فرايند راندم (پيشا)
۳-۴-۱ اميد آماري مرتبه اول (ميانگين) و دوم
۳-۵-۲ واريانس و انحراف معيار فرايندهاي راندم
۳-۵ فرايندهاي مانا و ارگاديک
۳-۵-۱ فرايند مانا
۳-۵-۲ فرايند ارگاديک
۳-۶ همبستگي فرايندهاي پيشا
۳-۷ تابع خود همبستگي
۳-۸ چگالي طيفي
۳-۹ فرايند راندم باد باريک و باند پهن
۳-۱۰ انتقال ارتعاشات راندم
۳-۱۰-۱ ميانگين پاسخ
۳-۱۰-۲ تابع خود همبستگي پاسخ
۳-۱۰-۳ تابع چگالي طيفي
۳-۱۰-۴ جذر ميانگين مربع پاسخ
۳-۱۱ روش Davenport

فصل ۴ مدلسازی و نتايج تحليل ديناميکی غير خطی
۴-۱ مقدمه
۴-۲ روش­هاي مدل­سازي رفتار غيرخطي
۴-۳ آناليز غيرخطي قاب هاي خمشي
۴-۴ مشخصات مدل­هاي مورد بررسي
۴-۴-۱ طراحي مدل ها
۴-۴-۲ مدل تحليلي
۴-۴-۳ مشخصات مصالح
۴-۴-۴ مدل­سازي تير ها و ستون ­ها
۴-۴-۵ بارگذاري
۴-۵ روش آناليز
۴- ۵-۱ معرفي روش آناليز تاريخچه پاسخ
۴-۵-۱-۱ انتخاب شتاب نگاشت­ها
۴-۵-۱-۲ مقياس کردن شتاب نگاشت­ها
۴-۵-۱-۳ استهلاک رايلي
۴-۵-۱-۴ روش نيوتن­ _ رافسون
۴-۵-۱-۵ همگرايي
۴-۵-۱-۶ محاسبه پاسخ سازه ها
۴-۶ محاسبه درز انقطاع
۴-۷ تاثير زمان تناوب دو سازه
۴-۸ تاثير ميرايي
۴-۹ تاثير تعداد دهانه هاي قاب خمشي
۴-۱۰ تاثير جرم سازه­ها

فصل ۵ روش پيشنهادی برای محاسبه درز انقطاع
۵-۱ مقدمه
۵-۲ روش محاسبه جابجايي خميري سازه ها
۵-۲-۱ تحليل ديناميکي طيفي
۵-۲-۱-۱ معرفي طيف بازتاب مورد استفاده در تحليل
۵-۲-۱-۲- بارگذاري طيفي
۵-۲-۱-۳- اصلاح مقادير بازتابها
۵-۲-۱-۴ نتايج تحليل طيفي
۵-۲-۲ آناليز استاتيکي غير خطي
۵-۲-۲-۱ محاسبه ضريب اضافه مقاومت
۵-۲-۲-۲ محاسبه ضريب شکل پذيري ()
۵-۲-۲-۳ محاسبه ضريب کاهش مقاومت در اثر شکل پذيري
۵-۲-۲-۴ محاسبه ضريب رفتار
۵-۲-۳ محاسبه تغيير مکان غير الاستيک
۵-۲-۴ محاسبه ضريب
۵-۳ محاسبه درز انقطاع
۵-۴ محاسبه جابجايي خميري بر حسب ضريب رفتار
فصل ۶ مقايسه روش­هاي آيين نامه اي
۶-۱ مقدمه
۶-۲ آيين نامه (IBC 2006)
۶-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ايران
۶-۴ مقايسه نتايج آيين نامه ها با روش استفاده شده در اين تحقيق

فصل ۷ نتيجه گيری و پيشنهادات
۷-۱ جمع بندي و نتايج
۷-۲ روش پيشنهادي محاسبه درز انقطاع
۷-۳ پيشنهادات براي تحقيقات آينده

مراجع
پيوست يک: آشنايي و مدل­سازي با نرم‌افزار المان محدود Opensees
پيوست دو: واژه نامه انگليسي به فارس

 

قيمت فايل ورد پروژه : 4000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

 

دانلود پایان نامه فاصله مورد نياز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگيری از برخورد در حين زلزله، باتحليل غير خطی به روش ارتعاشات تصادفی

تعداد صفحات : ۱۵۶

 

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها word


پایان نامه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري 67 صفحه word


توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله


پایان نامه ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری


پایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP


پایان نامه بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)


تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن


دانلود پروژه بررسی ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی


دانلود پروژه بهینه سازی بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift


بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای


نحوه شکل­ گیری الگوی جریان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها


بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP


بررسی تعیین مقاومت نهایی و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک با قاب های فولادی سرد نورد شدهLSF


بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداسازهای لرزه ای


بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده


بررسی رفتار خزشی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی


بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن


شناسایی ماتریس های مشخصه سیستم با استفاده از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نام


بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و


پایان نامه مقاوم سازی اعضای آسیب ­پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده


ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولی


افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها


پایان نامه طراحی بهینه لرزه­ای قاب­های فولادی


پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار


پایان نامه تحلیل ترک به شیوه‌ جزء‌های محدود


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید