close
دانلود فیلم
پروژه بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه - رایگان

پروژه بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه - رایگان

چکيده

کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شود
نشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخار يا سمت آب است که سهم سمت آب بيشتر است. از جمله خوردگي هاي سمت آب،خوردگي سايشي در ابتدا و انتهاي ورودي و خروجي آب لوله، خوردگي هاي گالوانيک درمحل اتصال لوله به تيوب شيت، خوردگي حفره اي و شياري در امتداد لوله ها ، خوردگي تنشي (SCC) در سمت بخار و درمحل رولينگ انتهاي لوله ها را مي توان نام برد.
اعمال بازدارنده هاي خوردگي ، استفاده از پوشش هاي رنگ و لاستيک درون جعبه آب، استفاده از اينسرت هاي پلاستيکي در ورودي و خروجي لوله آب و اعمال حفاظت کاتدي و نيز ملاحظات بهره‌برداري صحيح از واحد و انجام اسيد شويي هاي به موقع و مناسب، آگاهي از وقوع نشتي و پيدا کردن محل دقيق نشتي ها با استفاده از روشهاي مختلف، تميزکاري لوله هاي رسوب گرفته با استفاده از سيستم گلوله هاي اسفنجي و … مهمترين روشهاي پيشگيري از نشتي به شمار مي رود.

چگالنده ها دستگاه هايي هستندکه جهت تقطير بخار بکار مي روند به طوري که عمل تقطير با گرفتن گرماي نهان بخار توسط سيال خنک کننده، که آب يا هوا مي‌باشد انجام مي‌گيرد. کندانسورها به انواع مختلفي تقسيم بندي مي‌شوند.اين تقسيم بندي ها بر حسب نوع تماس بخار و سيال خنک کننده و نيز بر حسب جهت جريان هاي بخار و سيال خنک کننده مي باشد. انتخاب نوع کندانسور نيز بر حسب مقتضاي موردمصرف صنعتي، نيروگاهي و محل بکارگيري آن صورت مي گيرد.

در اين فصل لزوم کندانسور در نيروگاه ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته مورد بررسي قرار گرفته است.

تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه

کندانسور بزرگترين مبدل حرارتي نيروگاه است که عمل تقطير بخار خروجي از قسمت فشار پايين توربين بخار را انجام مي دهد. اين عمل در شرايط اشباع و با گرفتن حرارت نهان (نامحسوس) بخار توسط سيال خنک کننده انجام مي پذيرد. شکل (۱-۱) نشان دهنده موقعيت کندانسور در نيروگاه مي باشد.

کندانسورهاي نيروگاهي به نحوي طراحي مي شوند که پاسخگوي نيازهاي بيان شده در ذيل گردند :

الف- به عنوان منبع سرد موردنياز موتور حرارتي (نيروگاه)

ب- جهت افزايش راندمان حرارتي نيروگاه

ج- جهت تقطير بخار خروجي توربين و نگهداري آب تغذيه بطور ناخالص

د- جهت هوازدايي از آب چگاليده شده و آب اضافي در هر سيکل توربين

و – جهت جمع آوري درين هاي حرارتي ، آب تغذيه جبراني ، درين هاي بخار، درين هاي اضطراري و راه اندازي

فهرست مطالب :

فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن

۱-۱- تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه

۱-۲- انواع سيستم خنک کننده

۱-۳- انواع کندانسور

۱-۳-۱- کندانسورهاي تماس مستقيم

۱-۳-۲- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم

۱-۳-۲-۱- کندانسورهاي تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا

۱-۳-۲-۲-کندانسورهاي سطحي آب وبخار

۱-۴- شرايط کاري آب وبخار

۱-۴-۱- شرايط کاري سمت آب

۱-۴-۱-۱- اکسيژن

۱-۴-۱-۲- گاز کربنيک

۱-۴-۱-۳- گاز کلر

PH1-4-1-4- تاثير

۱-۴-۱-۵- نمکهاي محلول

۱-۴-۱-۶- ميکرو ارگانيسمها

۱-۴-۲- شرايط کاري سمت بخار

۱-۴-۲-۱- اکسيژن

۱-۴-۲-۲- آمونياک

۱-۴-۲-۳- رسانايي يا هدايت الکتريکي

۱-۵- آلياژها و مواد بکار رفته در کندانسورهاي سطحي آب و بخار

فصل دوم- انواع خوردگي در کندانسورهاي سطحي

۲-۱- خوردگي سايشي

۲-۱-۱- حمله ورودي

۲-۱-۲- خوردگي سايشي بوسيله جاگيري اجسام خارجي

۲-۱-۳- خردگي سايشي موضعي بوسيله ارتعاش مواد خارجي

۲-۱-۴- سايندگي ماسه

۲-۱-۴-۱- اثر مقدار ماسه بر خورگي برنج آلومينيوم در آب دريا

NaCl 3% 2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر ميزان خوردگي برنج آلومينيوم در محلول

۲-۱-۴-۳- اثر مقدار آهن آلياژي بر مقاومت سايندگي ماسه در آب دريا

۲-۱-۵- تصادم

۲-۲- خوردگي گالوانيک

۲-۳- خوردگي حفره‌اي و شکافي

۲-۳-۱- عوامل موثر بر خوردگي حفره اي

۲-۳-۱-۱- اثر ترکيب آلياژ ها

PH 2-3-1-2- اثر

۲-۳-۱-۳- اثر سولفيد

۲-۳-۱-۴- اثر سرعت جريان

۲-۳-۱-۵- اثر کلر

۲-۴- آلياژ زدايي يا جدايش انتخابي

۲-۵- خوردگي تنشي

۲-۶- خوردگي ميکروبي

۲-۷- خوردگي سمت بخار

فصل سوم- روشهاي پيشگيري از خوردگي ، روشهاي نشت يابي و تمييز کاري در

کندانسور هاي سطحي

۳-۱- کنترل شيميايي آب خنک کن

۳-۱-۱- کنترل رسوب

و کلر زني PH 3-1-2- کنترل

۳-۱-۳- بازدارنده ها

۳-۱-۳-۱- بازدارنده هاي بر پايه فسفات

۳-۱-۳-۲- بازدارنده بر پايه روي

۳-۱-۳-۳- بازدارنده پلي فسفات/روي

۳-۱-۳-۴- بازدارنده مرکايتوبنزو تبازول

۳-۱-۳-۵- بازدارنده سولفات آهن

۳-۲- حفاظت کاتدي

۳-۳- رنگ و پوشش

۳-۴- انتخاب آلياژ مناسب

۳-۵- روشهاي نشت يابي

۳-۵-۱- تايين رسانايي

۳-۵-۲- اندازه گيري اکسيژن

۳-۶- روشهاي تعيين محل نشتي

۳-۷- روشهاي تمييزکاري کندانسور

۳-۷-۱- تمييزکاري سمت آب

۳-۷-۲- تمييزکاري سمت بخار

فصل چهارم- تاثير خوردگي کندانسور در بهره برداري نيروگاه هاي کشور

۴-۱- مشکلات خوردگي کندانسور در نيروگاه هاي کشور

۴-۱-۱- نيروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دريا)

۴-۱-۲- نيروگاه تبريز (آب خنک کن : چاه)

۴-۱-۳- نيروگاه رامين (آب خنک کن : رودخانه)

۴-۲- تاثير خورگي و نشتي کندانسور بر روي قسمتهاي ديگر

۴-۳- خسارتهاي اقتصادي

مراجع

دریافت فایل

www.filmoketab.ir

www.studownload.ir

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی word


پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس


پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده


تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی به روش اویلری- لاگرانژی کوپل شده


پایان نامه تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک


پایان نامه تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران


پایان نامه تخمين قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی


پایان نامه طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی


پایان نامه تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی


پایان نامه روش‌های آماري در المان محدود و كاربرد آن در انتقال حرارت


پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی


پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD


شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی


پایان نامه طراحي و ساخت دستگاه ECAR به منظور بررسي اثرات فرآيند بر روي ورق هاي فولاد کم کربن


پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین


پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین


پایان نامه مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی


پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نان


پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز


پایان نامه مطالعه تحلیلی و عددی جهت دهی بردار پیشران به روش سیال غیر همراستا


مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس- فولاد


بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش راندمان سرمایشی با بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری


پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان


پایان نامه تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند


دانلود پروژه پاياني خودروهاي هيبريدي


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید