close
دانلود فیلم
بررسی ارتباط نسبت صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

بررسی ارتباط نسبت صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

موضوع این پایان نامه بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد.

جزئیات بیشتر این محصول:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
دسته: مدیریت - اقتصاد - حسابداری 
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ١٠٠

______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند  هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام  وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

 ٢-١ ضرورت تحقیق
صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست        می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،١٣٨٠مبنای نظری مالی بند ۴-۶هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .
فهرست مطالب در ادامه

 

عنوان

فصـل اول

کلیــات تحـقیـق

1-1 مقدمه

2-1 ضرورت تحقیق

3-1 اهميت موضوع

4-1 بیان مسئله تحقیق

5-1 استفاده كنندگان از اين تحقيق

6-1 فرضيات تحقیق

7-1 قلمرو تحقیق

فصــل دوم

ادبیات نظری تحـقیــق

1-2 ادبيات نظري تحقیق

1-1-2مرور ادبيات تحقيق

2-1-2 گرينبرگ و همكاران

2-2 تاريخجه پيدايش صورت جريانهاي نقدي

3-2 مفاهيموتعاريف وجوه نقد

4-2 مزاياي  صورت جريانهاي نقدي

6-2 تجزيه وتحليل صورتهاي مالي

7-2 ابزارهاي اصلي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي

8-2 نسبتهاي مالي

1-8-2 نسبتهاي نقدينگي

2-8-2 نسبتهاي فعاليت

3-8-2 نسبتهاي اهرمي

4-8-2 نسبتهاي سودآوري

9-2 تعريف نسبت هاي مالي مبتني برصورت جريانهاي نقدي

1-9-2 نسبتهاي توانايي پرداخت وايجاد نقدينگي

2-9-2 نسبت  هاي كيفيت سود

1-2-9-2 نسبت كيفيت نقدي سود

2-2-9-2 نسبت كيفيت نقدي فروش

3-9-2نسبتهاي مخارج سرمايه اي

1-3-9-2 نسبت تحصيل دارائيهاي سرمايه اي

2-3-9-2نسبت سرمايه گذاري به تامين مالي (خارجي )‌

1-4-9-2 نسبت جريانهاي نقدي هرسهم

2-4-9-2 نسبت بازده نقدي دارائيها

3-4-9-2 نسبت بازده نقدي حقوق صاحبان سهام

10-2 نظريه تمركز اطلاعاتي

11-2 محتواي اطلاعات در سطح دستوري

12-2 محتواي افزاينده اطلاعاتي

1-12-2 اطلاعات مكمل

2-12-2 اطلاعات موازي

فصل سوم

روش تــحقــیق

1-3 پيشينه تحقيق

2-3 جامعه آماري

3-3 نمونه آماري

4-3 اطلاعات مورد نياز تحقیق

1-4-3 اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي سنتي

2-4-3  اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي

3-4-3  اطلاعات موردنياز جهت محاسبه بازده سهام شركت

5-3 فرضيه هاي تحقيق

6-3 تجزيه و تحليل نظريه فرضيه ها

7-3 اندازه گيري متغيرها

1-7-3  نسبتهاي مالي سنتي (ترازنامه و سود و زيان)

2-7-3  نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي

3-7-3 محاسبه بازده سهام

1-3-7-3  افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي

2-3-7-3  افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي

3-3-7-3  افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي

4-3-7-3  افزايش از محل اندوخته ها

8-3 روشهاي آماري

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4 تحلیل آماری

1-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل اول

2-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل دوم

2-4 تحلیل و بررسی فرضيه ها

1-2-4 فرضیه اول

2-2-4 فرضیه دوم

3-2-4 فرضیه سوم

فصل پنجم

نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5 خلاصه تحقيق

2-5 خلاصه نتايج تحقيق

3-5 محدوديتهاي تعميم نتايج تحقيقات

4-5 پيشنهادات

5-5 منابع و ماخذ

 

جزئیات بیشتر این محصول:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
دسته: مدیریت - اقتصاد - حسابداری 
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 
تعداد صفحات پروژه: ١٠٠

قيمت فايل ورد پروژه : 2000تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی


پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید


پایان نامه نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه


پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی


پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران


پایان نامه توارث در اهدای جنین


پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران


پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان


پایان نامه تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران


پایان نامه تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران


پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی


پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران


پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی


پایان نامه تاثير تحريم بر صنعت نفت ايران


پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان


پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران


پایان نامه تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم


پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء


پایان نامه مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل


پایان نامه نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده و مقايسه آن با سوئيس و ايالات متحده آمريكا


پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات


پایان نامه نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در گات سابق و سازمان تجارت جهانی


پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین


پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران


پایان نامه نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید