close
دانلود فیلم
بررسی ارتباط نسبت صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

بررسی ارتباط نسبت صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

موضوع این پایان نامه بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد.

جزئیات بیشتر این محصول:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
دسته: مدیریت - اقتصاد - حسابداری 
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ١٠٠

______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند  هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام  وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

 ٢-١ ضرورت تحقیق
صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست        می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،١٣٨٠مبنای نظری مالی بند ۴-۶هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .
فهرست مطالب در ادامه

 

عنوان

فصـل اول

کلیــات تحـقیـق

1-1 مقدمه

2-1 ضرورت تحقیق

3-1 اهميت موضوع

4-1 بیان مسئله تحقیق

5-1 استفاده كنندگان از اين تحقيق

6-1 فرضيات تحقیق

7-1 قلمرو تحقیق

فصــل دوم

ادبیات نظری تحـقیــق

1-2 ادبيات نظري تحقیق

1-1-2مرور ادبيات تحقيق

2-1-2 گرينبرگ و همكاران

2-2 تاريخجه پيدايش صورت جريانهاي نقدي

3-2 مفاهيموتعاريف وجوه نقد

4-2 مزاياي  صورت جريانهاي نقدي

6-2 تجزيه وتحليل صورتهاي مالي

7-2 ابزارهاي اصلي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي

8-2 نسبتهاي مالي

1-8-2 نسبتهاي نقدينگي

2-8-2 نسبتهاي فعاليت

3-8-2 نسبتهاي اهرمي

4-8-2 نسبتهاي سودآوري

9-2 تعريف نسبت هاي مالي مبتني برصورت جريانهاي نقدي

1-9-2 نسبتهاي توانايي پرداخت وايجاد نقدينگي

2-9-2 نسبت  هاي كيفيت سود

1-2-9-2 نسبت كيفيت نقدي سود

2-2-9-2 نسبت كيفيت نقدي فروش

3-9-2نسبتهاي مخارج سرمايه اي

1-3-9-2 نسبت تحصيل دارائيهاي سرمايه اي

2-3-9-2نسبت سرمايه گذاري به تامين مالي (خارجي )‌

1-4-9-2 نسبت جريانهاي نقدي هرسهم

2-4-9-2 نسبت بازده نقدي دارائيها

3-4-9-2 نسبت بازده نقدي حقوق صاحبان سهام

10-2 نظريه تمركز اطلاعاتي

11-2 محتواي اطلاعات در سطح دستوري

12-2 محتواي افزاينده اطلاعاتي

1-12-2 اطلاعات مكمل

2-12-2 اطلاعات موازي

فصل سوم

روش تــحقــیق

1-3 پيشينه تحقيق

2-3 جامعه آماري

3-3 نمونه آماري

4-3 اطلاعات مورد نياز تحقیق

1-4-3 اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي سنتي

2-4-3  اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي

3-4-3  اطلاعات موردنياز جهت محاسبه بازده سهام شركت

5-3 فرضيه هاي تحقيق

6-3 تجزيه و تحليل نظريه فرضيه ها

7-3 اندازه گيري متغيرها

1-7-3  نسبتهاي مالي سنتي (ترازنامه و سود و زيان)

2-7-3  نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي

3-7-3 محاسبه بازده سهام

1-3-7-3  افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي

2-3-7-3  افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي

3-3-7-3  افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي

4-3-7-3  افزايش از محل اندوخته ها

8-3 روشهاي آماري

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4 تحلیل آماری

1-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل اول

2-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل دوم

2-4 تحلیل و بررسی فرضيه ها

1-2-4 فرضیه اول

2-2-4 فرضیه دوم

3-2-4 فرضیه سوم

فصل پنجم

نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5 خلاصه تحقيق

2-5 خلاصه نتايج تحقيق

3-5 محدوديتهاي تعميم نتايج تحقيقات

4-5 پيشنهادات

5-5 منابع و ماخذ

 

جزئیات بیشتر این محصول:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
دسته: مدیریت - اقتصاد - حسابداری 
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ١٠٠

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن


پایان نامه موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING


پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران


پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه


پروژه تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم


پایان نامه بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی


بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی


پایان نامه بررسی تاثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک


پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بانکداری و هوش تجاری


پایان نامه بررسی وشناسائی معیارهای بخش بندی بازار بر اساس رویکرد منافع پژوهی خرید


پایان نامه بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان


دانلود پایان نامه مدیریت ریسک در اقتصاد


پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان


پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر


پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری


دانلود پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت


دانلود پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان


پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان


دانلود پایان نامه مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی


دانلود پروژه بررسی سیستم‌ های برنامه‌ریزی منابع‌ موسسه‌ (ERP)


دانلود رایگان مقاله بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎


دانلود رایگان مقاله کاربرد کامپیوتر در حسابداری‎


دانلود رایگان مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف


دانلود رایگان مقاله نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی


دانلود رایگان مقاله بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید