آموزش زبان با داستان انگلیسی

پروژه اثرات هارمونيک های ولتاژ و جريان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

موضوع این پایان نامه بررسی اثرات هارمونيک های ولتاژ و جريان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد.

جزئیات بیشتر این محصول:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
دسته: مهندسی برق قدرت
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ٩۴
________________________________________________________

شرح مختصر پروژه : در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم .سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره و مثلث سیم پیچی ها می پردازیم.و در نهایت نیز جبران کننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف  هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.

این پروژه شامل پنج فصل است که :

فصل اول : در مورد شناخت ترانسفورماتور و آشنایی کلی با اصول اولیه ترانسفورماتور اصول کار و مشخصات اسمی ترانسفورماتور و چگونگی تعیین تلفات در ترانسفورماتور و ساختمان ووسایل حفاظتی بکار رفته در ترانسفورماتور بحث می کند.

فصل دوم : در مورد رابطه بین B – H و منحنی مغناطیس شوندگی تلفات پس ماند هسته جریان تحریکی در ترانسفورماتورها و ناپایداری هارمونیکی مرتبط با هسته و چگونگی ایجاد ناپایداری کنترل ناپایداری و آنالیز هارمونیکی جریان مغناطیس کننده و عناصر اشباع را مورد بررسی قرار می دهد.

 

فصل سوم : در این فصل با هارمونیک های جریان ولتاژ اثرات آنها و هارمونیکهای جریان در یک سیستم  خازن و یک سیستم  پس از نصب خازن و عیوب هارمونیکهای جریان و هارمونیکهای ولتاژ و چگونگی تعیین آنها را مورد بررسی قرار می دهد .

فصل چهارم : دراین فصل به بررسی عملکرد هارمونیک در ترانسفورماتور می پردازیم و انواع آن در اتصالات ترانس را مورد بررسی قرار می دهیم و هارمونیک سوم در ترانسفورماتور و ایجاد سیم پیچ ثالثیه یا پایدارکننده برای حذف هارمونیک و همچنین تلفات هارمونیکها در ترانسفورماتور می پردازیم .

فصل پنجم : در این فصل به منظور حذف هارمونیکها و اثرات آنها در سیستمهای قدرت،به مطالعه جبرانکننده های استاتیک می پردازیم. امروزه در سیستم های قدرت مدرت جبران کننده های استاتیک بعنوان کامل ترین جبران کننده ها مطرح هستند.

 

 

فهرست مطالب پروژه :

چکیده

مقدمه

فصل ۱-   شناخت ترانسفورماتور

۱-۱-    مقدمه

۱-۲-    تعریف ترانسفورماتور

۱-۳-    اصول اولیه

۱-۴-    القاء متقابل

۱-۵-    اصول کار ترانسفورماتور

۱-۶-    مشخصات اسمی ترانسفورماتور

۱-۶-۱-      قدرت اسمی

۱-۶-۲-      ولتاژ اسمی اولیه

۱-۶-۳-      جریان اسمی

۱-۶-۴-      فرکانس اسمی

۱-۶-۵-      نسبت تبدیل اسمی

۱-۷-    تعیین تلفات در ترانسفورماتور ها

۱-۷-۱-     تلفات آهنی

۱-۷-۲-     تلفات فوکو در هسته

۱-۷-۳-     تلفات هیسترزیس

۱-۷-۴-     مقدار تلفات هیسترزیس

۱-۷-۵-     تلفات مس

۱-۸-    ساختمان ترانسفورماتور

۱-۸-۱-     مدار مغناطیسی ( هسته )

۱-۸-۲-     مدار الکتریکی ( سیم پیچها )

۱-۸-۳-     مخزن روغن

۱-۸-۴-     مواد عایق

۱-۸-۵-     وسایل حفاظتی

۱-۹-    جرقه گیر

۱-۱۰-  پیچ ارت

فصل ۲-   بررسی بین منحنی B–H و آنالیز هارمونیکی  جریان مغناطیس کننده

۲-۱-    مقدمه

۲-۲-    منحنی مغناطیس شوندگی

۲-۳-    پس ماند ( هیستر زیس )

۲-۴-    تلفات پس ماند ( تلفات هیستر زیس )

۲-۵-    تلفات هسته

۲-۶-    جریان تحریک

۲-۷-    پدیده تحریک در ترانسفورماتور ها

۲-۸-    تعریف و مفهوم هارمونیک ها

۲-۸-۱-     هارمونیک ها

۲-۸-۲-     هارمونیک های میانی

۲-۹-    ناپایداری هارمونیکی مرتبط با هسته ترانسفورماتور در سیستم های AC- DC

۲-۱۰-  واکنشهای فرکانسی AC-DC

۲-۱۱-  چگونگی ایجاد ناپایداری

۲-۱۲-  تحلیل ناپایداری

۲-۱۳-  کنترل ناپایداری

۲-۱۴-  جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور

۲-۱۴-۱-   عناصر قابل اشباع

۲-۱۴-۲-   وسایل فرومغناطیسی

فصل ۳-   تاثیر هارمونیکهای جریان و ولتاژ بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

۳-۱-    مقدمه

۳-۲-    مروری بر تعاریف اساسی

۳-۳-    اعوجاج هارمونیکها در نمونه هایی از شبکه

۳-۴-    اثرات هارمونیکها

۳-۵-    نقش ترمیم در سیستم  های قدرت با استفاده ازاثر خازنها

۳-۵-۱-     توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم  قدرت بدون خازن

۳-۵-۲-     توزیع هامونیکهای جریان در یک سیستم  پس از نصب خازن

۳-۶-    رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیکهای جریان

۳-۷-    عیوب هارمونیکها در ترانسفورماتور

۳-۷-۱-     هارمونیکهای جریان

۳-۷-۲-     هارمونیک های ولتاژ

۳-۸-    حذف هارمونیکها

۳-۹-    طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیکها

۳-۱۰-  چگونگی تعیین هارمونیکها

۳-۱۱-  اثرات هارمونیکهای جریان مرتبه بالا( High orde Harmonics ) روی ترانسفورماتور

۳-۱۲-  مفاهیم تئوری

۳-۱۲-۱-   مدل سازی

۳-۱۳-  نتایج عملی

۳-۱۴-  راه حل ها

۳-۱۵-  نتیجه گیری نهایی

فصل ۴-   بررسی عملکرد هارمونیکها در ترانسفورماتورهای قدرت

۴-۱-    مقدمه

۴-۲-    پدیده هارمونیک در ترانسفورماتورهای سه فاز به عوامل زیر بستگی دارد

۴-۳-    اتصال ستاره (بدون اتصال زمین)

۴-۳-۱-     ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا ومستقل

۴-۳-۲-     ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده

۴-۴-    اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی

۴-۵-    اتصال Dy

۴-۶-    اتصال yd

۴-۷-    اتصال Dd

۴-۸-    سیم پیچ ثالثیه یا پایدار کننده

۴-۹-    تلفات هارمونیک  در ترانسفورماتور

۴-۹-۱-     تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور

۴-۹-۲-     تلفات هیستر زیس هسته

۴-۹-۳-     تلفات جریان گردابی در هسته

۴-۹-۴-     کاهش ظرفیت ترانسفورماتور

فصل ۵-   جبران کننده های استاتیک

۵-۱-    مقدمه

۵-۲-    راکتور کنترل شده باتریستور TCR

۵-۲-۱-     ترکیب TCR و خازن های ثابت موازی (TCR/FC)

۵-۳-    راکتوراشباع شده SR

۵-۳-۱-     شیب مشخصه ولتاژ

نتیجه گیری

 

قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

جزئیات بیشتر این محصول:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
دسته: مهندسی برق قدرت
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ٩۴

 

 

 

 

 

از مقالات و پایان نامه های مرتبط نیز ببینید:

پروژه بررسي عملكرد رله پيلوت در شبكه فوق توزيع

پروژه طراحی و پیاده سازی ربات میکروموس

دانلود پروژه کنترل توان توسط UPFC و شبیه سازی آن

بررسی کارت های هوشمند ، کاربردهای آن و امنیت در آنها

دانلود رایگان پروژه انواع پست های فشار قوی و تجهیزات آن

پروژه بررسی سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

پروژه بررسی و شبیه سازی پایدار سازی سیستم قدرت

پروژه بررسی و آشنایی با GPS

پروژه CLEARANCE در خطوط هوایی و پست های فشارقوی

دانلود پروژه خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS

 

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

دانلود پایان نامه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی


دانلود پروژه بررسی کامل رله های حفاظتی در حفاظت شبکه های برق


پایان نامه ارائه یک روش تولید خودکار داده های ورودی برای تست جهش


پایان نامه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای


پایان نامه طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز


پایان نامه تحلیل آشکارپذیری روش MOD4 نهان ­نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG


پایان نامه حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین


ارائه نحوه بکارگیری تجهیزات ITS برای بهینه سازی منابع و امکانات در مدیریت بار و حمل ونقل جاده ای


پایان نامه ارائه راهکاری برای چالش های موجود در سیستم عامل های ابری


پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان


ارائه مدلی امن برای سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­ و­کار در محیط­ های سرویس­ گرا


ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا


ارائه یک روش جدید برای مکان­یابی و همزمان­سازی توامان در شبکه­ های حسگر بی­سیم زیر آب


پایان نامه کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک


پایان نامه ارائه مدلی با استفاده از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرو


پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد


پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار


دانلود پایان نامه بررسی سوئیچ های اترنت


دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: افزاره های میکروفلویدیک


پایان نامه سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان


پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها


پایان نامه تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه


پایان نامه پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه


پایان نامه بررسی روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده


پایان نامه بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی