close
دانلود فیلم
آزمايش كشش, بررسی دینامیک و استاتیک سازه در رشته ی عمران, تیر آهن و ست

روش عددی درتجزیه و تحلیل رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل وبست دار

عنوان پروژه : روش کامپیوتری (عددی) درتجزیه و تحلیل رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل و بست دار

تعداد صفحات : ۱۵۱

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به روش کامپیوتری (عددی) در تجزیه و تحلیل رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل و بست دار پرداخته است. هدف این پروژه تطبیق نتایج آزمایشگاهی با نتایج نرم افزار به روش المان های محدود و مقایسه رفتار هیسترزیس ستونهای با مقطع I شکل و ستونهای بست دار معادل است. نظر به اینکه اقتصادی بودن هر پروژه، رکن اساسی طرح بوده لذا مهندسین محاسب و طراح در محاسبات سازه‌ها و دستگاه‌های مکانیکی به بحث و تحلیل مسائل در حالت خمیری (پلاستیک) می‌پردازند.

استفاده از روشهای عددی در تحلیل مسایل تحقیقاتی و تولیدی ابزار قدرتمندی را برای امکان سنجی و پیش بینی شرایط ضمن فرایند به وجود آورده است . امروزه روشهای عددی در گستره وسیعی از مسایل یک ابزار راهگشا است.نرم افزار ABAQUS یکی از قویترین و معتبرترین نرم افزارهای اجزای محدود است.لذابرای حل کامپیوتری (عددی) درتجزیه وتحلیل رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل و بست دار از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است.درفصل اول رفتار خمیری ، درفصل دوم خلاصه ای از نرم افزار ABAQUS،در فصل سوم رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل ،در فصل چهارم رفتارهیسترزیس ستون بست دار ودر فصل پنجم نتیجه گیری بیان شده است.

حالت خمیری عبارتست از خاصیت اجسام سخت وقتی که تحت اثر بارهای خارجی تغییر شکل دائمی در آنها ایجاد شود، حالت ارتجاعی یا الاستیسیته عبارتست از خاصیت جسم سخت که تغییر شکل حاصله در آنها با برداشتن بار از بین رفته و بشکل اول برگشت پیدا کند.اینگونه به نظر می رسد که ساخت اجرای ستونهای بست دار نسبت به ستون با مقطع I شکل اقتصادی است . ولی با توجه به مقایسه میزان جذب انرژی ستون‌های I شکل و بست دار که از مطالعه رفتار هیسترزیس این دو نوع ستون فولادی به دست می‌آید می توان از زاویه دیگری بر اقتصادی بودن مقاطع بست دار هنگام زلزله نگاه کرد.

 

هفت نمونه ستون I شکل و سه نمونه ستون مشبک با بست موازی در آزمایشگاه تحت بارهای فشاری و تغییر مکان جانبی قرار گرفته که نتایج بصورت عکس و دیاگرام نیرو – تغییر مکان (منحنی های هیسترزیس) موجود است. سپس با علم به نتایج آزمایشگاهی هفت ستون I شکل با همانند سازی شرایط آزمایش اعم از تکیه‌گاهها، نوع مواد و بارگذاری و اتصال اجزاء تشکیل دهنده آنها با کمک از نرم افزار المان محدود ABAQUS نتایج مطلوبی بدست آمد و نتایج آن نیز بصورت دیاگرام نیرو تغییر مکان (منحنی‌های هیسترزیس) قابل مقایسه با نتایج آزمایشگاهی به تصویر کشیده شده است .

همچنین همانند سازی بین نمونه شماره سه از ستونهای I شکل که ایجاد مفصل پلاستیک کامل در انتهای تست از آن مشاهده گردید ومقطع معادل ستون بست دار آن که از لحاظ سطح مقطع ، ممان اینرسی تاریخچه بارگذاری و شرایط نگهداری در هر دو جهت بامقطع ناودانی کاملاً همسان است انجام شد به نظر می رسد مقطع با ستون بست دار هم از لحاظ باربرری و شکل پذیری از مقطع I شکل معادل ضعیف تر است.رفتار هیسترزیس نسبت به لاغری جان از لاغری بال حساس تر بوده و افزایش ضخامت جان رفتار هیسترزیس بهتری به ما ارائه می دهد.

در ادامه فهرست مطالب روش کامپیوتری (عددی) در تجزیه و تحلیل رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل و بست دار را مشاهده می فرمایید :

 

چکیده
مقدمه
فصل ۱- رفتار خمیری ( پلاستیک)
۱-۱- مقدمه
۱-۲- آزمایشهای مبنائی
۱-۲-۱- آزمایش کشش
۱-۲-۲- نمودار تنش حقیقی- کرنش حقیقی
۱-۲-۳- آزمایش فشار – اثربوشینگر – ناایزوتروپ
۱-۲-۴- اثرات نرخ کرنش و دما
۱-۲-۵- اثر فشار هیدرواستاتیکی – عدم قابلیت تراکم
۱-۲-۶- فرضی نمودن نمودارهای تنش و کرنش – مدلهای دینامیکی و سینماتیکی
۱-۲-۷- معادلات فرضی برای منحنی‌های تنش و کرنش
۱-۳- معیار برای تسلیم
۱-۳-۱- مقدمه
۱-۳-۲- مثالهائی از معیارهای تسلیم
۱-۳-۳- سطح تسلیم – فضای تنش‌ها یک وسترگارد
۱-۳-۴- پارامتر تنش لود – اثبات عملی معیارهای تسلیم
۱-۳-۵- سطوح تسلیم ثانوی- بارگزاری و باربرداری
فصل ۲- خلاصه ای از نرم افزار ABAQUS
۲-۱- آشنایی با نرم افزار ABAQUS
۲-۱-۱- مقدمه
۲-۱-۲- دیدگاه کلی سیستم المان محدود در نرم افزار Abaqus
۲-۱-۳- Abaqus/ CAE
۲-۱-۴- ایجاد یک مدل آنالیز ساده
۲-۱-۵- بررسی انواع مسائل غیر خطی در نرم افزار ABAQUS
۲-۱-۶- تحلیل غیرخطی در ABAQUS
فصل ۳- رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل
۳-۱- اصول فلسفه طراحی لرزه ای
۳-۱-۱- مقدمه
۳-۱-۲- تحقیقات قبلی بر روی تیر ستونهای فولادی
۳-۱-۳- مشخصه هائی که بر شکل پذیری تیر ستون موثرند
۳-۲- طراحی ستونهای نمونه
۳-۲-۱- توصیفات عمومی
۳-۲-۲- شکل پذیری مورد نیاز در ستونها
۳-۲-۳- مقادیر
۳-۲-۴- محدودیت لاغری بال و جان که بوسیله NZNSEE پیشنهاد میگردد.
۳-۲-۵- حدود لاغری بال و جان که توسط LRFD،AISC پیشنهاد میگردد.
۳-۲-۶- جزئیات مقاطع ستونها
۳-۳- فرآیند آزمایش
۳-۳-۱- نیرو و تغییر مکان
۳-۳-۲- آزمایش ستونها
۳-۴- مشاهدات آزمایشگاهی و نتایج تجربی
۳-۴-۱- -مقدمه
۳-۴-۲- مشاهدات پژوهش
۳-۴-۳- عملکرد ستون نمونه اول
۳-۴-۴- عملکرد ستون دوم
۳-۴-۵- عملکرد ستون سوم
۳-۴-۶- عملکرد ستون چهارم
۳-۴-۷- عملکرد ستون پنجم
۳-۴-۸- عملکرد ستون ششم
۳-۴-۹- عملکرد ستون هفتم
۳-۵- بحث در مورد نتایج آزمایشگاهی
۳-۵-۱- جنبه های مباحثه در مورد نمونه های آزمایشگاهی و نتایج آنها
فصل ۴- رفتارهیسترزیس ستون بست دار
۴-۱- تیرستونهای مشبک تحت بارهای متناوب
۴-۱-۱- مقدمه
۴-۱-۲- نمونه های آزمایش
۴-۱-۳- عضو مشبک بست دار مرسوم
۴-۱-۴- ستونهای مشبک با مقطع های دوبل ناودانی اصلاح شده
۴-۱-۵- ستونهای مشبک دوبل ناودانی با پیکربندی به صورت جعبه ای
۴-۱-۶- ستاپ آزمایش و تاریخچه بارگذاری
۴-۱-۷- تاریخچه بارگذاری به صورت تعییرمکان
۴-۲- رفتار کلی نمونه ها
۴-۲-۱- نمونه DC1C
۴-۲-۲- نمونه DC1M
۴-۲-۳- نمونه DC2M
۴-۲-۴- نمونه DC1MB
۴-۲-۵- نمونه DC2MB
۴-۳- نتایج آزمایش
۴-۳-۱- پاسخ نیروی جانبی – تغییر مکان جانبی
۴-۴- مقایسه رفتار هیسترزیس نمونه ستون I شکل سوم با ستون بستدار معادل آن
فصل ۵- نتیجه گیری
منابع

 

قيمت فايل ورد پروژه : ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

 

عنوان پروژه : روش کامپیوتری (عددی) درتجزیه و تحلیل رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل و بست دار

تعداد صفحات : ۱۵۱

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري 67 صفحه word


توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله


پایان نامه ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری


پایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP


پایان نامه بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)


تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن


دانلود پروژه بررسی ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی


دانلود پروژه بهینه سازی بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift


بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای


نحوه شکل­ گیری الگوی جریان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها


بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP


بررسی تعیین مقاومت نهایی و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک با قاب های فولادی سرد نورد شدهLSF


بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداسازهای لرزه ای


بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده


بررسی رفتار خزشی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی


بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن


شناسایی ماتریس های مشخصه سیستم با استفاده از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نام


بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و


پایان نامه مقاوم سازی اعضای آسیب ­پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده


ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولی


افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها


پایان نامه طراحی بهینه لرزه­ای قاب­های فولادی


پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار


پایان نامه تحلیل ترک به شیوه‌ جزء‌های محدود


پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید